wt, 18 stycznia 2022 imieniny: Piotra i Małgorzaty
Górny pasek

Empatia

Strona główna » Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA EDUKACYJNO- POMOCOWEGO „EMPATIA” w Łomży

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę ”Stowarzyszenie Edukacyjno- Pomocowe „ EMPATIA” zwane jest w dalszej części statutu  Stowarzyszeniem.
 
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie  Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o  Stowarzyszeniach / Dz.U.z 2001r. Nr.79, poz. 855, z późn. zm./ i Ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. / Dz. U. z 2003r. Nr. 96, poz.873 z późn. zm./,  posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 
§3
Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej zaś siedziba mieści się w Łomży,  ul. M. Skłodowskiej- Curie 5. 
 
§ 4
Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 
 
ROZDZIAŁ II
CELE  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA
 
§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1.Popularyzowanie i organizowanie opieki zastępczej dzieciom społecznie osieroconym.
2.Edukacja kandydatów na rodziny zastępcze wg. obowiązujących przepisów prawnych.
3.Edukacja  rodzin zastępczych w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych.
4.Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w sprawowaniu opieki nad dziećmi społecznie osieroconymi.
5.Udzielanie pomocy rodzinom naturalnym ,których dzieci przebywają w opiece zastępczej.
6.Praca z rodziną dysfunkcyjną.
7.Pomoc prawna ,psychologiczna i socjalna.
8.Uwrażliwianie społeczeństwa na problem sieroctwa społecznego.
9.Propagowanie  i wdrażanie nowatorskich  metod pracy socjalnej.
10. Propagowanie zdrowego stylu życia w środowisku rodzin zastępczych i rodzin naturalnych dysfunkcyjnych. 
 
§ 7
Stowarzyszenie  będzie realizować swoje cele przez:
1.    Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez:
a)  warsztaty szkoleniowe,
b)  konferencje,
c)  wykłady ,
d)  dyskusje ,
e)   spotkania,
f)  prezentacje,
 
2.    Prowadzenie działalności informacyjno - publicystycznej i wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
3. Świadczenie pomocy rodzinom poprzez:
a)  organizowanie pomocy materialnej i pedagogicznej rodzinom naturalnym
b)  organizowanie wypoczynku wakacyjnego w tym rodzinom zastępczym,
c)  konsultacje psychologiczno-pedagogiczne,
d)  socjoterapia dzieci z rodzinnej opieki zastępczej 
e)  mediacje rodzinne ,
f)  treningi umiejętności,
g)  organizację  grup wsparcia dla rodzin  dysfunkcyjnych,
h) pozyskiwanie  środków  finansowych na rodzinne formy opieki zastępczej nad dzieckiem społecznie osieroconym.
 
4. Współpracę i współdziałanie  z innymi Stowarzyszeniami, organizacjami, jednostkami samorządowymi , osobami prawnymi i  fizycznymi o tych samych lub podobnych celach działania.
5. Udział  w szkoleniach i konferencjach programowych.
6. Realizację  zadań publicznych, prowadzenie niepublicznych jednostek  pomocy społecznej.
 
 
 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
 
§ 8
Członkowie  dzielą się na:
a)    zwyczajnych 
b)    wspierających
c)    honorowych
 
 
§ 9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez  zarząd.
 
§ 10
Członek zwyczajny ma prawo:
1.  Wybierania  i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2.   Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
3.    Zgłaszania wniosków i postulatów  dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4.    Korzystania  z pomocy Stowarzyszenia,
5.    Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków.


§ 11
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz  Stowarzyszenia ,
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów  statutowych Stowarzyszenia,
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 
§ 12
Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną  działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
Członek wspierający  posiada prawa określone w § 10 pkt.3 i 4 oraz prawo uczestniczenia w Walnym  Zebraniu Członków Stowarzyszenia  z głosem doradczym. Członek wspierający-osoba prawna dzieła w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 
§ 13
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo  honorowe nadaje walne zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego,                    a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 
§ 14
Członkostwo w Stowarzyszeniu  ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2. Skreślenia  przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku po wcześniejszym upomnieniu,
3.Wykluczenia  uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
4.  Utraty osobowości przez członka wspierającego –osobę prawną.
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
   
 
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
 
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od  uchwały walnego zgromadzenia w tym przedmiocie.
Uchwały władz zapadają zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej połowy członków  uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób  dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków  pochodzących z wyboru.


§16
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być  zwyczajne lub nadzwyczajne.


§17 
Zwyczajne  Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na cztery lata jako sprawozdawczo wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o  jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Uchwały Walnego Zebrania Członków  zapadają zwykłą większością głosów przy  obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  należy:
1. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. podejmowanie  uchwały w przedmiocie absolutorium  dla ustępującego Zarządu  na  wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. wybór Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. ustalenie wysokości składek członkowskich.
5. nadawanie  godności członka honorowego.
6. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania  Stowarzyszenia.
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
9. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych  organów Stowarzyszenia.
10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań  władz Stowarzyszenia.
11. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji niepublicznych jednostek pomocy społecznej oraz uchwalenie regulaminu  tych jednostek.
 
§ 18
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a)    z własnej inicjatywy,
b)    na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków  zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne  Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie  do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obraduje wyłącznie  nad sprawami dla których zostało zwołane.


§ 19
Zarząd jest  najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnym Zebraniem  Członków. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się  sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby ,nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
Członkowie Zarządu  składają oświadczenie o niekaralności (zgodnie z treścią  art.20 ust.1 pkt5).   


§ 20
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na  zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych mu przez Walne Zebranie Członków.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania  Członków.
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
6. Uchwalanie planów działalności  Stowarzyszenia.
7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
8.Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 
§ 21
Do kompetencji Prezesa należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu w zakresie 
 realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Podpisywanie  dokumentów w tym dokumentów finansowych  dotyczących realizacji  celów Stowarzyszenia, łącznie z  podpisem sekretarza Zarządu.
 
§ 22
Komisja Rewizyjna składa się  z 3 członków, spośród których wybiera  przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego  regulaminu.      
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)    nie mogą  być członkami organu zarządzającego ani pozostawać  z nimi  w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu , stosunku  pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)    nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym  za przestępstwo  umyślne  ścigane  z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe,
c)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji  w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone  przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 
d)    składają oświadczenie o niekaralności oraz o nie pozostawaniu  w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości  z tytułu  zatrudnienia wobec  członków zarządu (zgodnie z  treścią art.20 ust.1 pkt. 4).  
e)    mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)    kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności  Stowarzyszenia,
b)    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień,
c)    wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
d)    składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
e)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go w terminie i trybie ustalonym Statutem.
 
 
ROZDZIAŁ  V
MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA
 
 
§ 23
Majątek Stowarzyszenia stanowią  ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:
a)    wpływy ze składek członkowskich,
b)    dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
c)    wpływy z działalności statutowej,


§ 24
Oświadczenia  woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes oraz jeden z członków zarządu upoważniony przez Zarząd. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa i sekretarza Zarządu.
 
§  25
Zabrania się:
a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania  zobowiązań majątkiem organizacji  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki  lub kurateli, zwanych  dalej „osobami  bliskimi ”. 
b)    przekazywania majątku Stowarzyszenia  na rzecz członków, członków organów  lub pracowników  oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to  następuje  bezpłatnie lub na  preferencyjnych warunkach.
c)    wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków  organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to  wykorzystanie  bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
d)    zakupu towarów  lub usług od podmiotów, w  których  uczestniczą  członkowie  organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,  na zasadach  innych niż  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

  
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA  STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
 
§ 26
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu  majątku  Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną Stowarzyszenia. 
 
 
 
 
 
Łomża 21.05.2015 r.
 
 
 
 

2013-07-17 11:54 Opublikował: Małgorzata Wołejko-Cychol


  • Statut
  • Założenia
  • Aktualności
  • Sprawozdania
  • Zarząd
  • Kontakt
Projekt i wykonanie
Speed S.C.

top