pon, 17 stycznia 2022 imieniny: Antoniego i Rościsława
Górny pasek

Empatia

Strona główna » Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA EDUKACYJNO - POMOCOWEGO „EMPATIA” W ŁOMŻY ZA 2013 ROK

 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -   Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U.Nr20,poz 104 z późn. zm./ i posiada osobowość prawną. Działalność Stowarzyszenia zgodna ze Statutem Stowarzyszenia, oparta na pracy społecznej ogółu członków.

 

Dane  podstawowe:

Nazwa Stowarzyszenia:            Stowarzyszenie  Edukacyjno – Pomocowe „Empatia”

Status:                                    Organizacja Pożytku Publicznego od 30.11.2004r

Siedziba /adres, telefon/          18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 5,  Tel. 86165621

                                                www.empatia.lomza.pl

Adres e- mail                            empatialomza @ interia.pl

Data wpisu do KRS:                 20.04.2004r

Nr KRS:                                  0000204290

REGON:                                  451200764

NIP:                                         718-19-38-244

Konto Bankowe:                       INVEST BANK S.A. 40 1680 1248 0000 3000 0775 6425

Organ sprawujący nadzór:         Prezydent Miasta Łomży

 

Skład Zarządu:

 Prezes Stowarzyszenia:          Bożena Elwira Jabłońska

Wiceprezes:                           Marzenna Grażyna Pogroszewska

Sekretarz:                              Ewa Zaniewska

Skarbnik:                               Regina Godlewska

Członek Zarządu:                    Waldemar Dmochowski

 

 Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „Empatia” powstało z  inicjatywy pracowników OAO w Łomży (obecnie CPZ) i rodzin zastępczych w 2004 r. Od samego początku naszej działalności jesteśmy wspierani przez CPZ (dawniej OAO) w Łomży. Na koniec 2013 r. liczyliśmy 62 członków

.                                                                                   

Cele Stowarzyszenia:                                                                                                   

 1. Popularyzowanie i organizowanie  opieki zastępczej dzieciom społecznie osieroconym.
 2. Edukacja kandydatów na rodziny zastępcze wg. obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Edukacja  rodzin zastępczych w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych
  i wychowawczych.
 4. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w sprawowaniu opieki nad dziećmi społecznie osieroconymi.  
 5. Udzielanie pomocy rodzinom naturalnym ,których dzieci przebywają w opiece zastępczej.
 6. Praca z rodziną dysfunkcyjną.  
 7. Pomoc prawna ,psychologiczna i socjalna.
 8. Uwrażliwianie społeczeństwa na problem sieroctwa społecznego.   
 9. Propagowanie  i wdrażanie nowatorskich  metod pracy socjalnej.  
 10. Propagowanie zdrowego stylu życia w środowisku rodzin zastępczych i rodzin naturalnych dysfunkcyjnych.

 

 W 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjno -Pomocowego „EMPATIA” w Łomży obradował 3 razy. Podjęto 2 uchwały. Dotyczyły one przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 r. i dofinansowania jednej usamodzielnionej wychowanki z rodziny zastępczej.
W trakcie spotkań omawiano realizację planu działalności Stowarzyszenia, programu socjoterapeutycznego. W dniu 24.06.2013 r. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia dokonało wyboru władz Stowarzyszenia.

 W okresie od kwietnia do końca grudnia 2013 r. realizowany był program w ramach projektu „Socjoterapia dzieci z rodzin patologicznych przebywających w rodzinnej opiece zastępczej”  w ramach zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013rok pod nazwą „Trudna rodzina- trudne dzieciństwo”.

                                                                                             

Zaplanowane cele zostały w pełni zrealizowane zgodnie z planem:                                                          

- warsztaty terapeutyczno - szkoleniowe w Waszecie - 45 osobowa grupa /opiekunów zastępczych
i dzieci/ w terminie 29.06 – 06.07.2013 r.                                                                                                     

- zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w Waszecie oraz zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia Edukacyjno – Pomocowego "Empatia" w Łomży czerwiec –grudzień 2013r                            

- szkolenia rodzin zastępczych, dwa wyjazdowe / dwa szkolenia podczas wypoczynku letniego w Waszecie 01-02 lipca 2013 r./
i trzy szkolenia w siedzibie Stowarzyszenia Edukacyjno - Pomocowego "Empatia" w Łomży – 34 rodziny zastępcze.                                                                                              

- spotkania grupy samopomocowej prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia Edukacyjno – Pomocowego "Empatia" w Łomży
w terminie od maja do grudnia 2013 r.

 Dofinansowanie z dotacji związanych z realizacją zadania publicznego „Trudna Rodzina- trudne dzieciństwo” w znacznym stopniu umożliwiła realizację działań związanych z poprawą funkcjonowania dzieci społecznie osieroconych przebywających w rodzinnej opiece zastępczej. Dało to możliwości urozmaicenia czasu wolnego dzieciom, których dzieciństwo było często wielką traumą. Dotacja umożliwiła zorganizowanie wyjazdowych warsztatów szkoleniowych dla rodziców zastępczych oraz zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci przebywających w opiece zastępczej. Większość dzieci, które brały udział w w/w działaniach po raz pierwszy miała możliwość pobytu w ośrodku wypoczynkowym
i uczestniczenia w zajęciach, które pomogły im uwierzyć w siebie, poradzić sobie z trudnymi wspomnieniami zaakceptować opiekunów zastępczych. Dzieci miały możliwość uczestniczenia
w różnego rodzaju imprezach kulturalno - rozrywkowych (wyjście do filharmonii, wycieczki krajoznawcze), poznawanie nowych miejsc i zachowań, w zabawach ogólnorozwojowych. Wyjazd dzieci z opiekunami zastępczymi na warsztaty wakacyjne pozwolił na wnikliwą obserwację nie tylko rozwoju dzieci i ich zachowań, ale też na obserwację funkcjonowania rodziny zastępczej oraz relacji dziecko – opiekun, opiekun – dziecko co jest niezbędne w analizie mocnych stron opiekunów zastępczych oraz ich potrzeb. Uwagi te zostały przekazane koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej CPZ
w Łomży. Odbywające się szkolenia dla rodzin zastępczych podniosły kompetencje zawodowe opiekunów co poprawi jakość sprawowanej opieki zastępczej nad dziećmi. Poprawi skuteczność radzenia sobie z trudnymi przypadkami wychowawczymi. 

 Spotkania grupy samopomocowej rodzin z problemami, z którymi na co dzień pracuje asystent rodziny, wzbogacone
w poczęstunek i zajęcia dla dzieci pozytywnie wpłynęły na funkcjonowanie tych rodzin, wzmocniły ich poczucie  wartości oraz rozwinęły ich predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze wobec swoich dzieci. Pobyty z dziećmi w pizzerii, wspólne wycieczki, gry
i zabawy są praktyczną lekcją jak być lepszym rodzicem. Wzmocniły poczucie odpowiedzialności za swoje dziecko „ moje dziecko - ja je muszę wychować”. Wzmocniły rodziny, jej umiejętności w pokonywaniu codziennych trudności.   Opieka zastępcza ma mieć zastosowanie tylko w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka, dlatego wszelkie efektywne formy pracy z rodziną mają sens i należy je wspierać. Bez dotacji realizacja spotkań grup samopomocowych byłaby mało atrakcyjna dla rodzin.                                                                                              

 Tylko aktywne formy pracy z rodzinami a takie wymagają nakładów finansowych dają szansę na udział w edukacji rodzicielskiej . Świadomość niektórych rodziców wymaga szczególnych działań aby ich własne ograniczenia osobowościowe i wychowawcze mogły być korygowane.

 

Poprzez program socjoterapeutyczny:

 1. Wychowankowie zdobyli wiedzę i umiejętności na temat radzenia sobie z własnymi emocjami i trudnymi doświadczeniami z domu rodzinnego.
 2. Dzieci poznały różne formy spędzania czasu wolnego, odreagowały napięcia emocjonalne.
 3. Wychowankowie poznali zagrożenia i konsekwencje związane z używaniem środków uzależniających /nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze/
 4. Zostało wzmocnione poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa u dzieci.
 5. Dzieci nauczyły się zasad komunikacji interpersonalnej oraz zachowań asertywnych.
 6. Nastąpiła integracja opiekunów zastępczych.
 7. Opiekunowie zastępczy stworzyli grupę samopomocową.
 8. Niektórzy wychowankowie po raz pierwszy mieli możliwość spędzenia wakacji poza miejscem zamieszkania.   
 9. Rodziny z problemami zostały wzmocnione w poczucie odpowiedzialności za swoje dziecko. 
 10. Aktywne formy prowadzonych zajęć z rodzicami niewydolnymi wychowawczo dają lepsze rezultaty i znajdują większe zainteresowanie uczestników. 
 11. Efektywna praca z rodzinami niezaradnymi i niewydolnymi wychowawczo przeciwdziała zabieraniu dzieci do opieki zastępczej.

 Zwieńczeniem całorocznej działalności Stowarzyszenia było spotkanie przy wigilijnym stole, które odbyło się 14.12.2013 r. w zajeździe  „Pod Topolami” w Konopkach Młodych.  W licznym gronie (180 osób, w tym 100  dzieci) i miłej atmosferze były kolędy, jasełka, przybył  św. Mikołaj z workiem prezentów.

 Przychody Stowarzyszenia za 2013 r. w kwocie 60 701,07 zł.  stanowiły składki członkowskie, darowizny od osób fizycznych,  1% podatku od osób fizycznych ,odsetki bankowe , dotacja na realizację programu profilaktycznego pn. „ Trudna rodzina-trudne dzieciństwo”. Koszty statutowe Stowarzyszenia  w 2013r  to kwota 56 218,21 zł , w tym koszty administracyjne  600,00zł.

 

2014-07-17 11:21 Opublikował: Małgorzata Wołejko-Cychol


 • Statut
 • Założenia
 • Aktualności
 • Sprawozdania
 • Zarząd
 • Kontakt
Projekt i wykonanie
Speed S.C.

top