pon, 17 stycznia 2022 imieniny: Antoniego i Rościsława
Górny pasek

Empatia

Strona główna » Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomocowego "Empartia" w Łomży za rok 2014

.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r -Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U.Nr20,poz 104 z późn. zm/ i posiada osobowość prawną. Działalność Stowarzyszenia zgodna ze Statutem Stowarzyszenia, oparta na pracy społecznej ogółu członków.

Dane  podstawowe:

Nazwa Stowarzyszenia:       Stowarzyszenie  Edukacyjno – Pomocowe „Empatia”

Status:                                       Organizacja Pożytku Publicznego od 30.11.2004r

Siedziba /adres, telefon/    18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5,  Tel.862165621

                                                    www.empatia.lomza.pl

Adres e- mail                    empatialomza @ interia.pl

Data wpisu do KRS:           20.04.2004 r.

Nr KRS:                            0000204290

REGON:                            451200764

NIP:                                 718-19-38-244

Konto Bankowe:                 PLUS BANK. 40 1680 1248 0000 3000 0775 6425

Organ sprawujący nadzór:   Prezydent Miasta Łomży

 Skład Zarządu:

 Prezes Stowarzyszenia:       Bożena Elwira Jabłońska

Wiceprezes:                        Marzenna Grażyna Pogroszewska

Sekretarz:                           Ewa Zaniewska

Skarbnik:                            Regina Godlewska

Członek Zarządu:                 Waldemar Dmochowski

 

   Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „Empatia” powstało  w 2004 r. z  inicjatywy pracowników Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Łomży (rozwiązany z mocy ustawy z dniem 31.12.2011) i rodzin zastępczych.  Od 2012 r. Stowarzyszenie  jest prowadzone przez pracowników  CPZ i rodziny zastępcze,  z siedzibą  w lokalu CPZ. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie  liczyło 65 członków.
W 2014 r. przyjęto 5 członków Stowarzyszenia, wykreślono 4.

Cele    Stowarzyszenia

1. Popularyzowanie i organizowanie  opieki zastępczej dzieciom społecznie osieroconym.  
2. Edukacja kandydatów na rodziny zastępcze wg. obowiązujących przepisów prawnych.
3.Edukacja rodzin zastępczych w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych wychowawczych.                                                                                                                       
4. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w sprawowaniu opieki nad dziećmi społecznie osieroconymi.
5. Udzielanie pomocy rodzinom naturalnym ,których dzieci przebywają w opiece zastępczej.  
6. Praca z rodziną dysfunkcyjną.
7. Pomoc prawna,  psychologiczna i socjalna. 
8. Uwrażliwianie społeczeństwa na problem sieroctwa społecznego.
9. Propagowanie i wdrażanie nowatorskich  metod pracy socjalnej.                                                 
10. Propagowanie zdrowego stylu życia w środowisku rodzin zastępczych i rodzin naturalnych dysfunkcyjnych.

I  Zadania statutowe

  Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomocowego EMPATIA w Łomży w  2014 r.  W trakcie spotkań Zarządu omawiano realizację planu działalności Stowarzyszenia oraz programu socjoterapeutycznego, który w okresie od 28 maja do 10 grudnia 2014 roku był realizowany w ramach  zadania publicznego zleconego do realizacji w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014rok  w związku ze złożoną przez Stowarzyszenie ofertą konkursową  pt. „Trudna rodzina, trudne dzieciństwo”.

 

Zebranie zarządu w dniu 06.03.2014r.

1. Analiza sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2013rok oraz protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 05.03.2014r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2013 r.

Członkowie Zarządu omówili realizowane przez organizację zadania i  poniesione koszty.

Uchwałą Nr 1/2014 (uchwała w załączeniu) Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2013 rok.

2.  Sporządzenie planu pracy Stowarzyszenia na 2014 r.

Zgłoszone propozycje zostały omówione przez członków Zarządu Stowarzyszenia i ujęte w planie pracy Stowarzyszenia na 2014 r.

3. Omówienie organizacji warsztatów szkoleniowo – terapeutycznych dla rodzin zastępczych z dziećmi. Ustalono termin i miejsce warsztatów  (pierwszy tydzień wakacji – Piecki nad Jeziorem Wągiel  k. Mrągowa)

 

 Zebranie zarządu w dniu 20.05.2014 r.

1. Przedstawienie zebranym programu socjoterapeutycznego, który będzie realizowany w okresie od 28 maja do 10 grudnia w ramach zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok w związku ze  złożoną ofertą konkursowa Stowarzyszenia  pod nazwą ,,Trudna rodzina, trudne dzieciństwo”.

Omówiono zaplanowane cele, które w trakcie realizacji w/w projektu będą realizowane poprzez:

- warsztaty terapeutyczno – szkoleniowe

- zajęcia socjoterapeutyczne

- szkolenia rodzin zastępczych

- spotkania grupy samopomocowej.

2. Omówienie obchodów 10lecia działalności Stowarzyszenia Edukacyjno – Pomocowego ,,Empatia”. 

Ustalono iż uroczystość ta zostanie połączona z wieczorem wigilijnym.

3. Plan organizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 31 maja w Piątnicy na Forcie II. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie gier i zabaw dla dzieci. Koszt realizacji spotkania zostanie pokryty z funduszy Stowarzyszenia w ramach realizacji projektu socjoterapeutycznego.

4. Omówienie wakacyjnego wyjazdu rodzin zastępczych do Piecek w ramach warsztatów terapeutyczno-szkoleniowych. W trakcie  warsztatów przeprowadzone zostaną szkolenia opiekunów zastępczych, zajęcia terapeutyczne dla wychowanków, a także wycieczki do Galindii i Rucianego Nidy z rejsem statkiem po jeziorze Guzianka Wielka.

Zarząd podjął decyzję dotyczącą  partycypacji rodzin zastępczych  w kosztach wyjazdu w kwocie  240 zł od osoby /dzieci poniżej 3 lat nieodpłatnie/.

Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia (lista w załączeniu).

 

 Zebranie  zarządu w dniu 19.09. 2014 r.

1. Omówienie dotychczasowej realizacji celów projektu socjoterapeutycznego "Trudna rodzina, trudne dzieciństwo"

2. Przedstawienie propozycji warsztatu wyjazdowego dla opiekunów zastępczych w ramach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Ustalono, że rodziny zastępcze będą partycypowały w kosztach wyjazdu w kwocie 300 zł od osoby.

3. Ustalenie planu organizacji obchodów rocznicowych Stowarzyszenia.

4. Analiza składek członkowskich

5. Wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia osób, które przez dłuższy czas nie opłacały składek członkowskich oraz nie uczestniczyły w przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie  z §14 p 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia Edukacyjno - Pomocowego „Empatia”
w Łomży. (uchwała 2/2014 w złączeniu).

 

Zebranie zarządu  w dniu 18.12.2014 r.

1.Omówienie planu pracy Stowarzyszenia na 2014r oraz realizacji projektu socjoterapeutycznego pt. „Trudna rodzina, trudne dzieciństwo” realizowanego w ramach zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok.  Zaplanowane w projekcie cele zostały zrealizowane poprzez warsztaty terapeutyczno-szkoleniowe, zajęcia socjoterapeutyczne, szkolenia rodzin zastępczych, spotkania grupy samopomocowej.  Całkowity koszt wydatków poniesionych na realizację zadań wynikających z projektu to suma 60 589,33 zł, z czego 35 440 zł stanowiła dotacja Urzędu Miasta Łomży, a  25 149,33 zł  środki  Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jako OPP pozyskało w 2014 r. z odpisów podatkowych 1% kwotę 16 900zł,pozostałe przychody to składki członkowskie i darowizny od osób fizycznych, co łącznie stanowiło kwotę. Koszty administracyjne Stowarzyszenia wynosiły 600 zł.

II  Działalność  merytoryczna

 

1.  Warsztaty terapeutyczno – szkoleniowo – wypoczynkowe   

 W warsztatach wyjazdowych zorganizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym w Pieckach/Mrągowa  uczestniczyło 20 dzieci z rodzin zastępczych. W czasie wypoczynku dzieci miały zorganizowane gry i zabawy ruchowe, ponadto uczestniczyły  w zajęciach socjoterapeutycznych, a młodzież uczestniczyła  w pogadance na temat dopalaczy, uzależnień  oraz aktywnych sposobów  spędzania czasu wolnego. W trakcie pobytu w ośrodku została zorganizowana  wycieczka do Galindii/Iznoty, gdzie dzieci razem z opiekunami zastępczymi mogły uczestniczyć w rekonstrukcji historycznej przedstawiającej różne zwyczaje i rytuały plemiona Galindów.  Zorganizowano rejs statkiem po Jeziorze Mazurskim – Guzianka Wielka z widokiem na panoramę śluzy oraz podziwianie okolicznej przyrody.  Ponadto uczestnicy warsztatów mieli zorganizowane ognisko, dyskotekę  mogli korzystać ze strzeżonego przez ratownika kąpieliska oraz ze sprzętu wodnego  tj. rowerów wodnych i kajaków.

 

2.  Zajęcia socjoterapeutyczne

   Zajęcia zostały zorganizowane dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w których uczestniczyło  62 dzieci. Zajęcia z dziećmi odbywały się w lokalu  Stowarzyszenia „Empatia” w Łomży oraz w trakcie  wyjazdowych warsztatów w Ośrodku  Wypoczynkowym w Pieckach. W ramach zajęć dzieci były w Sali Zabaw  „Magiczny Świat” i na Koncercie Mikołajkowym w Łomży, oraz na plenerowych warsztatach rodzin zastępczych na Fortach  II w Piątnicy. Poza tym dla 13 nastolatków w lokalu Stowarzyszenia odbywały się raz w tygodniu spotkania /wrzesień-listopad/ mające na celu wspomaganie ich rozwoju emocjonalno – społecznego prowadzone przez  psychologa.

 

     W pracy z dziećmi zostały wykorzystane następujące metody: arteterapia, psychodrama, muzykoterapia, rysunek, pantomima  oraz metody  oraz metody aktywizujące grupę. Dzieci i młodzież  chętnie uczestniczyły w prowadzonych zajęciach nawiązały  poprawne  relacje w grupie socjoterapeutycznej. Młodzież nabyła nowe umiejętności związane z funkcjonowaniem społecznym, nauczyła się radzenia  sobie z emocjami i stresem, budowaniem empatii, asertywności, umiejętnego rozwiązywania konfliktów  oraz konstruktywnego  organizowania czasu wolnego. Doświadczyły  pozytywnej akceptacji ze strony grupy, co wzmocniło ich poczucie  własnej wartości. Dodatkowo mogły rozwinąć swoje zainteresowania np. poprzez zajęcia kulinarne.

 

3.  Szkolenia rodzin  zastępczych

    Rodziny zastępcze w 2014 roku uczestniczyły w pięciu szkoleniach  zorganizowanych przez Stowarzyszenie.  Z czego trzy szkolenia  odbyły się  podczas wyjazdowych warsztatów  terapeutyczno – szkoleniowo – wypoczynkowych. Zorganizowane były dla wszystkich rodzin zastępczych. Ogółem rodzin zastępczych objętych szkoleniem było 39. Tematy szkoleń wyjazdowych:

1.   „Wzmacnianie samodzielności dziecka – metody pomocne do zachęcania dziecka do samodzielności. Usamodzielnienie   wychowanków rodzin zastępczych”

2.  „Rozwój  motoryczny dziecka – etapy rozwojowe – wzmacnianie motoryki małej, - wzmacnianie motoryki dużej”.

3.  „Sposoby przeciwdziałania wypaleniu  zawodowemu – rozpoznanie objawów, - umiejętności zapobiegania. Metody radzenia sobie ze stresem”.

    W lokalu Stowarzyszenia odbyły się dwa szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych. Tematy szkoleń:

1. Prawa i obowiązki rodzin zastępczych w oparciu o ustawę z dnia 25 lipca 2014 r.  o zmianie ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  oraz niektórych innych ustaw  /Dz.U.2014 poz. 1188/ - rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe.

2.  Prawa i obowiązki rodzin zastępczych w oparciu o ustawę z dnia 25 lipca 2014 r.  o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw  /Dz.U.2014 poz. 1188/.  Asertywność – wyznaczanie granic - warsztaty” - rodziny zastępcze spokrewnione.

 

4.  Spotkania  grupy  samopomocowej  rodzin biologicznych objętych opieką asystenta rodziny.

 

     -  W dniu 5 lutego 2014 r. zostało zorganizowane wyjście do Sali Zabaw „Magiczny  Świat” w Łomży. Czternaścioro dzieci bawiło się  pod okiem rodziców naturalnych i asystentów rodziny.

 

     -   W dniu  12 marca 2014 r.  odbyło się spotkanie w ramach grupy wsparcia połączone z Dniem Kobiet.  Zaproszono  Panie z rodzin objętych opieką asystenta rodziny. Studentki Wydziału Kosmetologii z PWSP i I w Łomży udzielały porad jak dbać o ciało i urodę. Spotkanie odbyło się w miłej  atmosferze przy kawie i słodkim poczęstunku. Panie miały możliwość i skorzystały  z wykonania profesjonalnego makijażu. 

 

     -   W dniu 08 kwietnia 2014 r. zorganizowano w lokalu CPZ Spotkanie Wielkanocne  ze słodkim poczęstunkiem.  Połączone z Warsztatami plastycznymi.  W czasie spotkania zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Wiosna”. Dzieci przy pomocy rodziców wykonały piękne prace.

 

     -   W dniu  13 maja 2014 r. zespół asystentów zorganizował spotkanie grupy samopomocowej z psychologiem nt.  „Wzmacnianie motoryki małej u dziecka”.  Uczestniczyli rodzice z dziećmi  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Spotkanie odbyło się  przy słodkim poczęstunku i kawie.

 

    -  Dzień Dziecka zorganizowano w dniu 10 czerwca 2014 r  na  Bulwarach  nad Narwią  w Łomży  dla dzieci. W Pikniku uczestniczyło  40 dzieci i 23 rodziców. Było ognisko, pieczone kiełbaski, napoje, słodycze i lody. Dzieci brały udział w grach i zabawach oraz w konkursach zorganizowanych przez asystentów CPZ.  Każde dziecko zostało obdarowane maskotką   oraz upominkami z okazji Dnia Dziecka.

 

  -  W dniu  27  czerwca 2014 r. w lokalu CPZ zorganizowano spotkanie grupy  samopomocowej,  w którym uczestniczyło 12 rodzin. Spotkanie nt.  przygotowania i wyposażenia dzieci  na kolonie  letnie,  przedstawiono również ofertę wakacyjną  spędzenia czasu  dla dzieci i młodzieży z Łomży. Zorganizowano słodki poczęstunek i zabawy dla dzieci.

 

    -  W dniu 17 lipca 2014r  dla dzieci zorganizowano spotkanie  wakacyjne. Gry i zabawy z dziećmi na boisku  „Orlik”,  prowadzili asystenci CPZ oraz studenci /stażyści/. Przygotowano dla dzieci słodki poczęstunek oraz napoje. 

 

    -    W dniu 24 lipca 2014 r. zorganizowano spotkanie z Policjantem w Lokalu CPZ  nt. bezpieczeństwa w czasie wakacji. W spotkaniu uczestniczyło 11 rodzin i 13 dzieci. Spotkanie przy słodkim poczęstunku i kawie.

 

     -   W dniu 30 lipca 2014 r. zorganizowano kolejne spotkanie wakacyjne z dziećmi  na Strzelnicy przy ul. Śniadeckiego.  W spotkaniu uczestniczyło 11 rodzin oraz 23 dzieci. W trakcie spotkania  wszyscy otrzymali lody. 

 

       -  W dniu 22 sierpnia 2014 r. na boisku „Orlik” spotkały się dzieic z rodzin objętych  opieką asystenta rodziny. Dzieci brały udział  w  grach i zabawach przygotowanych przez asystentów i studentów /stażystów/. Udział wzięło 16 dzieci i 10 rodziców.   Zakupiono słodycze i napoje. 

 

      -    Spotkanie grupy samopomocowej w lokalu CPZ  w dniu 19 września 2014 r. z psychologiem  nt. „Wzmacnianie więzi rodzic – dziecko”.  Udział wzięło 10 rodzin i 8 dzieci. Słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. 

 

         -   Wyjście do parku z dziećmi z rodzin asystenckich  w dniu 09  października 2014 r. „Zbieranie  darów Jesieni”. Po spotkaniu zaproszono dzieci i ich  rodziców  do Pizzerii. Udział wzięło 7 rodzin i 11 dzieci.

 

          -   Wyjście na Koncert do Filharmonii Kameralnej w Łomży z dziećmi z rodzin objętych opieką asystenta rodziny CPZ. W Koncercie wzięło udział 11 rodzin i 20 dzieci.

 

          -   Wyjście do Sali Zabaw  „Magiczny Świat” w dniu 08 grudnia 2014 r. Udział w zabawie wzięło 40 dzieci z rodzin asystenckich.    

     Dofinansowanie z dotacji inwestycji  związanych z realizacją zadania publicznego  "Trudna Rodzina – Trudne Dzieciństwo" w znacznym stopniu umożliwiła Stowarzyszeniu realizację działań związanych z poprawą funkcjonowania dzieci społecznie osieroconych przebywających w rodzinnej opiece zastępczej. Dało to możliwość urozmaicenia czasu wolnego dzieciom, których dzieciństwo było często wielką traumą. Dotacja umożliwia zorganizowanie wyjazdowych warsztatów szkoleniowych dla rodziców zastępczych oraz zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci przebywających w opiece zastępczej. Większość dzieci, które brały udział w w/w  działaniach po raz pierwszy miała możliwość pobytu w ośrodku wypoczynkowym i uczestniczenia w zajęcia, które pomogły im uwierzyć w siebie, poradzić sobie z trudnymi wspomnieniami, zaakceptować opiekunów zastępczych. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju imprezach kulturalno - rozrywkowych (wyjście do filharmonii, wycieczki krajoznawcze, poznawanie nowych miejsc i zachowań) w zabawach ogólnorozwojowych. Opiekunowie zastępczy mieli możliwość wyjazdu na trzy dniowe  warsztaty, mającą na celu  przeciwdziałać ich wypaleniu zawodowemu. W warsztatach wzięło udział 15 rodzin zastępczych. Czas szkolenia był integracją i wypoczynkiem. Wyjazd dzieci z opiekunami zastępczymi na warsztaty wakacyjne pozwolił na wnikliwą obserwację nie tylko rozwoju dzieci i ich zachowań ale na obserwację funkcjonowania rodziny zastępczej oraz relacji dziecko – opiekun, opiekun – dziecko co jest niezbędne w analizie mocnych stron opiekunów zastępczych oraz ich  potrzeb. Uwagi te zostały przekazane koordynatorowi  rodzinnej pieczy zastępczej CPZ w Łomży. Spotkanie dzieci z okazji Dnia Dziecka to wzajemne poznanie się dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Zorganizowanie atrakcyjnych form zabawy dla dzieci w czasie pikniku  pozwala na poznanie ich sprawności fizycznej w czasie organizowanych konkursów sprawnościowych. Coroczne spotkanie opłatkowe jest okazją do podziękowania rodzinom zastępczym za ich trud, jest też  formą integracji rodzin zastępczych oraz radosną zabawą wszystkich dzieci, którym Mikołaj przyniósł  paczki. Jest to też czas obserwowania wzajemnych relacji rodzic zastępczy – dziecko. Realizacja tych przedsięwzięć byłaby niemożliwa bez dotacji, gdyż rodziny zastępcze nie byłyby w stanie sfinansować tych przedsięwzięć. 

   Szkolenia dla rodzin zastępczych podnoszą kompetencje zawodowe opiekunów  co poprawia jakość  sprawowanej opieki zastępczej nad dziećmi. Poprawia skuteczność radzenia sobie z trudnymi przepadkami wychowawczymi, integruje rodziny zastępcze.

      Rodziny zastępcze są to ludzie o przeciętnych dochodach i wszelkie wydatki związane z wypoczynkiem i innymi atrakcjami bez pomocy Stowarzyszenia nie znalazły by akceptacji z ich strony.

    Spotkania grupy samopomocowej  rodzin z problemami z którymi na co dzień  pracuje asystent  rodziny, wzbogacone w poczęstunek i zajęcia dla dzieci pozytywnie wpływają na funkcjonowanie tych rodzin, wzmacniają  ich poczucie  wartości oraz rozwijają ich predyspozycje  opiekuńczo-wychowawcze  wobec swoich dzieci.  Pobyt dzieci w pizzerii, wspólne wycieczki, gry i zabawy są praktyczną lekcją jak być lepszym rodzicem. Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za  swoje dziecko „moje dziecko –ja je muszę wychować”. Wzmocnienie rodziny jej umiejętności w pokonywaniu codziennych trudności  życiowych jest priorytetem w pomocy społecznej. Opieka zastępcza ma mieć zastosowanie tylko w sytuacjach zagrożenia  dobra dziecka, dlatego wszelkie efektywne formy pracy z rodziną mają sens i należy je wspierać. Bez dotacji realizacja spotkań  grup samopomocowych  byłaby mało atrakcyjna dla rodzin. To przejawiało by się w niskiej frekwencji a to oznacza nikłe oddziaływania naprawcze. Tylko aktywne formy pracy  z  rodzinami, a takie wymagają nakładów  finansowych  dają szansę na udział w edukacji rodzicielskiej.  Świadomość niektórych  rodziców wymaga szczególnych działań aby ich własne ograniczenia osobowościowe i wychowawcze mogły być korygowane.

5.  Spotkanie Opłatkowe – Jubileusz 10lecia Stowarzyszenia

     W dniu 14 grudnia 2014r. w „Karczmie pod Topolami” w miejscowości Konopki Młode  odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych i adopcyjnych  połączone  z obchodami 10-lecia  Stowarzyszenia   Edukacyjno – Pomocowego „Empatia”. Uczestnicy spotkania stanowili liczną 200 osobową grupę, która spotkała się przy wigilijnym stole.

   Spotkanie   rozpoczęło się częścią artystyczną  przygotowaną przez dzieci z rodzin zastępczych pod okiem  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  Następnie przybyły na spotkanie Ks.  Biskup Tadeusz  Bronakowski pobłogosławił i wszyscy dzielili się opłatkiem składając najserdeczniejsze życzenia.   Były kolędy wspólnie śpiewane, wigilijne dania, zabawy dla 80 dzieci, na koniec przybył  Św.  Mikołaj i rozdał wszystkim dzieciom prezenty.

   Spotkanie zaszczycili swoją obecnością  Pan Wojciech Dzierzgowski – Wojewoda Podlaski, Pani Agnieszka Muzyk reprezentująca Prezydenta Mariusz Chrzanowskiego, Ks. Kanonik Andrzej  Godlewski, Powiat Łomżyński Pan Lech Szabłowski – wicestarosta, Powiat Kolneński – Pan Robert Nadara – wicestarosta, sędziowie sądów rodzinnych z Łomży, Zambrowa i Grajewa, pracownicy PCPR z sąsiednich powiatów, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej przyjaciele i darczyńcy Stowarzyszenia.  

      Wspomnienia z działalności Stowarzyszenia zaprezentowano w wersji  filmowej.   Rodziny zastępcze i goście otrzymali okolicznościowe  pamiątki będące jednocześnie formą podziękowania  za  pomoc dzieciom w potrzebie, a przyjaciele i sponsorzy za życzliwość i wspieranie działalności Stowarzyszenia. 

    Realizacja zadań profilaktycznych wspierających rodzicielstwo zastępcze  oraz rodziny naturalne  z problemami (opieka asystentów rodziny), nie mogłyby być realizowane bez dotacji pozyskanych z Urzędu Miasta w ramach Łomżyńskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.

 

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

 

Bilans sporządzony na dzień  31.12.2014r.

 

Wiersz

AKTYWA

Stan na koniec

1

2

Roku poprzedniego

Roku bieżącego

A

Aktywa trwałe

 

 

I

Wartości niematerialne i prawne*

 

 

II

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe

 

 

III

Należności długoterminowe*

 

 

IV

Inwestycje długoterminowe*

 

 

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

 

 

B

Aktywa obrotowe

10 104,73

8 331,74

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

 

II

Należności krótkoterminowe

 

 

III

Inwestycje krótkoterminowe

10 104,73

8 331,74

1.

Środki pieniężne*

10 104,73

8 331,74

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe*

 

 

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

 

 

 

Aktywa razem

10 104,73

8 331,74

Wiersz

PASYWA

Stan na koniec

1

2

Roku poprzedniego

Roku bieżącego

A

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

10 104,73

 8 331,74

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

 5 621,87

10 104,73

II

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*

 

 

III

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

 

 

IV

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

4 482,86

- 1 772,99

V

Wynik finansowy z lat ubiegłych*

 

 

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

 

I

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

II

Rezerwy na zobowiązania

 

 

III

Inne zobowiązania*

 

 

IV

Rozliczenia międzyokresowe*

 

 

 

Pasywa razem

10 104,73

8 331,74

 

2015-04-28 13:29 Opublikował: Małgorzata Wołejko-Cychol


  • Statut
  • Założenia
  • Aktualności
  • Sprawozdania
  • Zarząd
  • Kontakt
Projekt i wykonanie
Speed S.C.

top