pon, 17 stycznia 2022 imieniny: Antoniego i Rościsława
Górny pasek

Empatia

Strona główna » Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2015

...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA EDUKACYJNO - POMOCOWEGO „EMPATIA” W  ŁOMŻY ZA 2015 ROK

      Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U.Nr20,poz 104 z późn. zm/ i posiada osobowość prawną. Działalność Stowarzyszenia zgodna ze Statutem Stowarzyszenia, oparta na pracy społecznej ogółu członków.

Dane  podstawowe:

Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie  Edukacyjno – Pomocowe „Empatia”

Status: Organizacja Pożytku Publicznego od 30.11.2004 r.

Siedziba /adres, telefon/: 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5,  Tel.862165621

                                              www.empatia.lomza.pl

Adres e- mail                    empatialomza @ interia.pl

Data wpisu do KRS:            20.04.2004 r.

Nr KRS:                             0000204290

REGON:                             451200764

NIP:                                  718-19-38-244

Konto Bankowe:                  PLUS BANK. 40 1680 1248 0000 3000 0775 6425

Organ sprawujący nadzór:    Prezydent Miasta Łomży

 Skład Zarządu:

Prezes Stowarzyszenia:       Bożena Elwira Jabłońska

Wiceprezes:                        Marzenna Grażyna Pogroszewska

Sekretarz:                           Ewa Zaniewska

Skarbnik:                            Regina Godlewska

Członek Zarządu:                Andrzej  Gontarski

 

   Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „Empatia” powstało  w 2004 r.  z  inicjatywy pracowników Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Łomży (rozwiązany z mocy ustawy  z dniem 31.12.2011)  i  rodzin zastępczych.  Od 2012r.  Stowarzyszenie   jest  prowadzone przez pracowników CPZ  i rodziny zastępcze,  z siedzibą  w lokalu CPZ. Na  dzień 31 grudnia 2015r.  Stowarzyszenie  liczyło 71 członków.  W 2015r.  przyjęto 8 członków Stowarzyszenia.

Cele    Stowarzyszenia

1.  Popularyzowanie i organizowanie  opieki zastępczej dzieciom społecznie osieroconym.  
2.  Edukacja kandydatów na rodziny zastępcze wg. obowiązujących przepisów prawnych.
3.  Edukacja  rodzin zastępczych w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych.                                                                                                                                 
4.  Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w sprawowaniu opieki nad dziećmi społecznie osieroconymi.
5.  Udzielanie pomocy rodzinom naturalnym,  których dzieci przebywają w opiece zastępczej.        
6.  Praca z rodziną dysfunkcyjną.
7.  Pomoc prawna,  psychologiczna i socjalna. 
8.  Uwrażliwianie społeczeństwa na problem sieroctwa społecznego.
9.  Propagowanie  i wdrażanie nowatorskich  metod  pracy socjalnej.                                                  
10. Propagowanie zdrowego stylu życia w środowisku rodzin zastępczych i rodzin naturalnych dysfunkcyjnych.

 

I.  Zadania statutowe

     Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomocowego EMPATIA w Łomży w  2015r.    W trakcie spotkań Zarządu omawiano realizację planu działalności Stowarzyszenia oraz programu socjoterapeutycznego, który w okresie od 03 lipca do 10 grudnia 2015 roku był realizowany w ramach  zadania publicznego zleconego do realizacji  w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015rok  w związku ze złożoną przez Stowarzyszenie ofertą konkursową   pt.  „Trudna rodzina, trudne dzieciństwo”.

 

Zebranie zarządu w dniu 27.02.2015r.

1. przedstawienie zmiany ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100), która weszła w życie z dniem 5 września 2014 roku zostało uchylone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.).

Zmiana dotyczy m.in. wprowadzenia pojęcia jednostki mikro dla organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają przesłanki określone w art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ww. ustawy. Zmiany dotyczą  sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z wprowadzonym przy zmianie ustawy załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości  dla jednostki mikro.

W uchwale 1/2015  zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z wprowadzonym przy zmianie ustawy załącznikiem nr 4 do ustawy.

2. sporządzenie planu pracy Stowarzyszenia na 2015r. 

Zgłoszone propozycje  zostały  omówione  przez  członków  Zarządu  Stowarzyszenia  i  ujęte  w  planie  pracy Stowarzyszenia  na 2015 r.

 

Zebranie zarządu w dniu 23.03.2015r.

1.zapoznanie członków zarządu  z treścią sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2014rok oraz protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23.03.2014r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2014r.

Członkowie Zarządu omówili realizowane przez organizację zadania i  poniesione koszty.

Uchwałą Nr 2/2015  Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2014rok.

2. przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia

3. przeanalizowanie wpłat członkowskich.

Podjęto decyzję o pisemnym powiadomieniu osób, które zalegają z wpłatami o ich dokonaniu na konto bankowe Stowarzyszenia.

 

Zebranie zarządu w dniu 13.04.2015r.

    Zebranie Zarządu Stowarzyszenia odbyło się w lokalu Stowarzyszenia w Łomży ul. M. Curie - Skłodowskiej 5. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu  oraz zaproszeni przedstawiciele rodzin zastępczych.

        Sekretarz Stowarzyszenia Ewa Zaniewska odczytała zebranym sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok. Szczegółowo omówiła realizację programu  socjoterapeutycznego, który w okresie od 28 maja do 10 grudnia 2014 roku był realizowany w ramach  zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014rok pod nazwą „Trudna rodzina, trudne dzieciństwo”.

        Prezes Stowarzyszenia Bożena Elwira Jabłońska poinformowała  zebranych o złożeniu przez Stowarzyszenie projektu na konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ,,Łomżyńskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok” ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Łomża na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 20014r. poz.1118 i1146).

Złożony projekt przewiduje wyjazdowe warsztaty terapeutyczno – szkoleniowe. Zebranym zaproponowano Władysławowo jako miejsce, w którym miałyby się odbyć w/w warsztaty. Propozycja została przez rodziny przyjęta. Ustalono, że przejazd autokarem na miejsce opłacony zostanie przez Stowarzyszenie, zaś pobyt w wysokości 540zł/osobę opłacą rodziny.

        Ostatnim punktem zebrania było omówienie bieżących spraw, problemów z jakimi borykają się rodziny zastępcze i zachowania dzieci  w nich przebywających.

 

Walne  Zebranie  zarządu w dniu 21.05. 2015r.

1.Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia Bożena Jabłońska witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania.

Zaproponowała wybór przewodniczącego i protokolanta.

Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Marzenny Pogroszewskiej

Na protokolanta zgłoszono kandydaturę Ewy Zaniewskiej

W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania została Marzenna Pogroszewska za kandydaturą opowiedziało się 36 członków,   przeciw - 0 głosów,  wstrzymało się od głosu – 0 osób, protokolantem została Ewa Zaniewska - za kandydaturą opowiedziało się 36 członków,   przeciw – 0 głosów,  wstrzymało się od głosu – 0 osób.

2. Zebranym członkom Stowarzyszenia Prezes przedstawiała sprawozdanie z działalności za rok 2014,  Komisja Rewizyjna przedstawiała sprawozdanie za lata 2013 i  2014.

3.Podjęto Uchwałę w sprawie sposobu głosowania przy wyborze władz. Zdecydowano o głosowaniu  jawnym - jednogłośnie

4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków

Wybrano Komisję w głosowaniu jawnym, jednogłośnie w następującym składzie:

-  Małgorzata Wołejko-Cychol

-  Anna Święczkowska

5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej

Wybrano Komisję w głosowaniu jawnym jednogłośnie w następującym składzie:

1.  Alicja  Cuellar -Tarczewska

2.  Małgorzata  Frąckiewicz

6. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania jawnego Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

7. Ustalono, że Zarząd będzie składał się z 5 osób,  a Komisja Rewizyjna z 3  osób. Przystąpiono do procedury wyboru Zarządu.

Na członków Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

1.  Bożena Jabłońska

2.  Marzenna Pogroszewska

3.  Ewa Zaniewska

4.  Regina Godlewska

5.  Andrzej Gontarski

  W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego zostali wybrani do Zarządu 

8. Przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Marzena Dąbrowska

2. Barbara Hilarczuk

3. Ewa Sztachańska

    W/w  osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku jawnego głosowania w/w osoby zostały wybrane do Komisji Rewizyjnej 

9. Zaproponowano zmianę w Statucie Stowarzyszenia, dotyczącą  czasu trwania kadencji władz Stowarzyszenia z 2 lat do lat 4. 

10.  Omówiono plany i zadania do realizacji w roku 2015.

 

Zebranie zarządu  w dniu 18.06.2015r.

  Zebranie Zarządu Stowarzyszenia odbyło się w lokalu Stowarzyszenia w Łomży

ul. M. Curie - Skłodowskiej 5. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu

        Celem spotkania było omówienie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.

Omówiono organizację pikniku z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w Ośrodku CARITAS BLIŹNIM w Ptakach k/Nowogrodu.

W pikniku brały udział dzieci wraz z rodzinami zastępczymi z Łomży i powiatów: łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego oraz goście. Łącznie uczestniczyło 150 osób. Dzieciom zorganizowano zabawy i konkursy, w których każde dziecko otrzymało nagrodę. Całkowity koszt to  2500 zł.

        Kolejnym punktem zebrania było omówienie warsztatów socjoterapeutycznych, które odbędą się w dniach we Władysławowie.

Prezes Stowarzyszenia Bożena Elwira Jabłońska poinformowała  zebranych o złożeniu przez rodziny zastępcze ( które będą uczestniczyły w w/w warsztatach ) pism do właściwych jednostek ( Prezydent miasta Łomża, Starosty ) z prośbą o dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci przebywających w opiece zastępczej. Możliwość taką daje zapis w ustawie o wpieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (art.80.1 ustawy).

Zarząd Stowarzyszenia postanowił dofinansować letnie warsztaty socjoterapeutyczne w ramach programu:

- całkowicie pokryć koszty dojazdu i powrotu z warsztatów

- częściowo pokryć koszty pobytu dzieci które nie otrzymają dotacji

- koszt pobytu opiekunów oraz dodatkowe wycieczki organizowane w trakcie pobytu we Władysławowie  zostaną sfinansowane przez rodziny zastępcze.

 

Zebranie zarządu  w dniu 15.12.2015r.

1.Ocena realizacji projektu „Trudna rodzina, trudne dzieciństwo” realizowanego w ramach zadania publicznego Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok.     

Zaplanowane w projekcie socjoterapeutycznym  cele zostały zrealizowane poprzez warsztaty terapeutyczno-szkoleniowe, zajęcia socjoterapeutyczne, szkolenia rodzin zastępczych, spotkania grupy samopomocowej. Realizację projektu oceniono pozytywnie.

2. Podsumowanie wydatków projektu socjoterapeutycznego.

 Całkowity koszt wydatków poniesionych na realizację projektu to suma 41730,28  zł, z czego 15000 zł stanowiła dotacja, a 26730,28  zł udział Stowarzyszenia.

Warsztaty socjoterapeutyczne we Władysławowie –koszt uczestnika 673 zł.

Wieczór wigilijny – suweniry, paczki dla dzieci, opłata za zaproszonych gości to koszt 5700zł.

3. Przyjęcie nowych członków. 

Zarząd Stowarzyszenia przyjął deklaracje nowych członków i wpisał na listę członków Stowarzyszenia.

 

Zebranie zarządu  w dniu 22.02.2016r.

      W obradach uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu

Porządek zebrania:

1.Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym Stowarzyszenia za 2015r

Sekretarz Stowarzyszenia – Ewa Zaniewska przedstawiła zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2015r.

Powyższe sprawozdanie zostało omówione i przyjęte przez zebranych.

2. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2015r.

Prezes Stowarzyszenia – Bożena Elwira Jabłońska przedstawiła członkom Zarządu sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2015r. Zgodnie z uchwałą Zarządu od 2014r Stowarzyszenie sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z informacją uzupełniającą do bilansu przychody Stowarzyszenia w roku 2015 stanowiły: składki członkowskie -740,00zł, darowizny od osób fizycznych - 27 014,89zł,

1% podatku od osób fizycznych – 18 150,38zł, dotacja na realizację zadania ,, Trudna rodzina - trudne dzieciństwo” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na 2015r – 15 000zł, odsetki bankowe – 1,73zł.

W 2015r. Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 52 355,94zł. Złożyły się na nie

koszty związane z: realizacją zadania ,,Trudna rodzina - trudne dzieciństwo” w ramach ŁPPiRPAiPS na 2015r, organizacją pikniku z okazji Dnia Dziecka, organizacją Weekendowej szkoły dla rodziców z grupy samopomocowej, zakupem artykułów spożywczych na zajęcia w/w grupy, wyjście do kina. Ponadto Stowarzyszenie poniosło wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ( zakup materiałów papierniczych, znaczków, prowizje bankowe).

Zarząd przeanalizował sprawozdanie finansowe.

3.Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015r.

Uchwałą Nr 2/2016  Zarząd Stowarzyszenia przyjął i jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2015 rok.

 

II  Działalność  merytoryczna

1.  Warsztaty terapeutyczno – szkoleniowo – wypoczynkowe    

 W warsztatach wyjazdowych zorganizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym w PALEO we Władysławowie  uczestniczyło  43 osoby /opiekunów  zastępczych i dzieci/.  W czasie wypoczynku dzieci miały zorganizowane  gry i zabawy ruchowe, ponadto uczestniczyły  w zajęciach socjoterapeutycznych, a młodzież uczestniczyła  w pogadance na temat „Nikotyna jako narkotyk”     i „Kolega z ADHD”, oraz sposoby  aktywnego  spędzania czasu wolnego. W trakcie pobytu w ośrodku dzieci razem z opiekunami zwiedzały  Władysławowo  oraz uczestniczyły  w  dwóch wycieczkach  krajoznawczych. Dzieci razem z opiekunami  zastępczymi, mogli zwiedzić Półwysep Helski oraz Gdańsk /Zwiedzanie Starówki z przewodnikiem,  Koncert w Archikatedrze  Oliwa – Gdańsk/, Gdynia  /zwiedzanie Oceanarium i Portu/.  Ponadto uczestnicy warsztatów mieli zorganizowane ognisko, dyskotekę  mogli korzystać ze strzeżonego przez ratownika kąpieliska oraz ze sprzętu wodnego  tj. rowerów wodnych i kajaków.

 

2.  Zajęcia socjoterapeutyczne

   Zajęcia zostały zorganizowane dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w których uczestniczyło  60  dzieci. Zajęcia z dziećmi odbywały się w lokalu  Stowarzyszenia „Empatia” w Łomży oraz w trakcie  wyjazdowych warsztatów w Ośrodku  Wypoczynkowym PALEO we Władysławowie.  W ramach zajęć  dzieci były w Kinie „Milenium” w Łomży i Sali Zabaw  „Magiczny Świat” i na Koncercie Mikołajkowym w Filharmonii  Kameralnej w Łomży.

     Został  zorganizowany  Piknik  z okazji Dnia Dziecka  w  Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym   „Caritas Bliźnim” w  Ptakach.

      W pracy z dziećmi zostały wykorzystane   następujące metody:   arteterapia, psychodrama, muzykoterapia, rysunek, pantomima   oraz  metody aktywizujące grupę.  Dzieci  i młodzież  chętnie  uczestniczyła w prowadzonych zajęciach  nawiązały  poprawne  relacje w grupie socjoterapeutycznej. Młodzież nabyła nowe umiejętności związane z funkcjonowaniem  społecznym, budowaniem empatii,  umiejętnego rozwiązywania  konfliktów  oraz konstruktywnego  organizowania czasu wolnego.  Doświadczyły  pozytywnej akceptacji  ze strony grupy, co  wzmocniło  ich poczucie  własnej  wartości.

 

3.  Szkolenia rodzin  zastępczych

    Rodziny zastępcze   w  2015 roku uczestniczyły w trzech szkoleniach  zorganizowanych przez Stowarzyszenie.   Z czego  dwa   szkolenia  odbyły się  podczas wyjazdowych warsztatów  terapeutyczno – szkoleniowo – wypoczynkowych.   Zorganizowane były dla wszystkich rodzin zastępczych.  Tematy szkoleń wyjazdowych:

1. „Role dzieci w rodzinie alkoholowej. Sylwetka psychologiczna  dziecka  z rodziny alkoholowej.”

2. „Alkoholizm  rodziców biologicznych oraz jego skutki dla rozwoju dzieci – specyfika funkcjonowania i trudności dziecka  z FAS”.

      Trzecie  szkolenie odbyło się w lokalu Grupy  Ratowniczej  Stowarzyszenia  Rodzinom  „Nadzieja”  w  Łomży.  Temat  szkolenia:  Pierwsza pomoc medyczna – podstawy udzielania  pomocy  dzieciom i dorosłym”.  Ogółem  rodzin zastępczych objętych szkoleniem było  17.

 

 

4.  Spotkania  grupy  samopomocowej  rodzin biologicznych objętych opieką asystenta rodziny.

-    W dniu 27.01.2015r. został zorganizowany mini – bal karnawałowy. Przygotowano słodki poczęstunek, a każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami od św. Mikołaja. W spotkaniu wzięło udział 24 dorosłych oraz 36 dzieci.

 

- W dniu 05.02.2015r. zorganizowano wyjście do kina na film pt. „Pingwiny z Madagaskaru”, w którym uczestniczyli rodzice i dzieci z rodzin objętych pomocą asystenta rodziny oraz opiekunowie i dzieci z rodzin zastępczych, łącznie 27 dzieci.

 

-  W dniu 11.03.2015r. z okazji Dnia Kobiet asystenci rodziny zorganizowali wyjście do klubu fitness na zajęcia z aerobiku. W spotkaniu wzięło udział 8 kobiet oraz 4 dzieci.

 

- W dniu 31.03.2015r. odbyło się w lokalu  CPZ  Spotkanie Wielkanocne  ze słodkim poczęstunkiem połączone z zajęciami dla dzieci i rodziców. W spotkaniu wzięło udział 14 rodziców oraz 15 dzieci. Z okazji Świąt każde dziecko otrzymało wielkanocnego zajączka z czekolady.

 

- W dniu 13.05.2015r. zorganizowane zostały zajęcia  dotyczące sfery poznawczej u dzieci przeprowadzone przez psychologa. W spotkaniu wzięło udział 9 matek oraz 7 dzieci.

 

- W dniu 29.05.2015r. odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka na Bulwarach nad Narwią, połączony z konkursami z nagrodami dla dzieci. Było ognisko, kiełbaski, napoje, słodycze i lody. W spotkaniu wzięło udział 15 rodziców oraz 18 dzieci.

 

-  W dniach 13.06. – 14.06.2015r. zorganizowana została „Weekendowa szkoła dla rodziców” w ośrodku „Caritas Bliźnim” w Ptakach. Wyjechało 9 rodziców oraz 15 dzieci. Rodziny miały zapewnione nocleg i wyżywienie. W czasie pobytu zorganizowano szkolenia dla rodziców na tematy dotyczące gospodarowania budżetem domowym i wzmacniania więzi emocjonalnej z dzieckiem oraz zajęcia w grupach łączonych (rodzice – dzieci) mające na celu pokazanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn jako formy spędzania czasu z dziećmi. Zorganizowano również spotkanie integracyjne połączone z ogniskiem, kiełbaskami i dyskoteką.

 

-  W dniu 02.07.2015r. zorganizowano warsztaty z psychologiem prezentujące rodzicom i dzieciom gry i zabawy możliwe do przeprowadzenia w domu. Udział wzięło 8 rodziców i 13 dzieci. Przygotowano słodki poczęstunek i napoje.

 

-  W dniu 16.07.2015r. na boisku „Orlik” spotkały się dzieci  z  rodzin  objętych  opieką asystenta rodziny.  Dzieci  brały udział  w  grach i zabawach  przygotowanych  przez asystentów.   Udział wzięło 16 dzieci i 10 rodziców.  Zakupiono słodycze i napoje. 

 

-  W dniu 06.08.2015r.  zorganizowano kolejne spotkanie  wakacyjne z dziećmi  na dawnej strzelnicy przy ul.  Śniadeckiego.  W spotkaniu uczestniczyło  8 rodzin  oraz 11 dzieci. W trakcie spotkania wszyscy otrzymali lody. 

 

-  W dniu 23.09.2015r. odbyło się spotkanie z psychologiem  nt.  „Zazdrości i rywalizacji i rodzeństwem”, w którym uczestniczyło 7 rodziców i 4 dzieci.  Spotkanie odbyło się  przy słodkim poczęstunku i kawie.

 

-  W dniu 22.10.2015r. odbyło się spotkanie w lokalu TelePizzy połączone z wykładem szkoleniowym psychologa na temat kłótni między rodzeństwem. W wykładzie wzięło udział 14 rodziców oraz 10 dzieci. Po zajęciach warsztatowych zorganizowano poczęstunek, tj. pizzę. Dzieci miały możliwość korzystania z sali zabaw, bawiły się pod okiem asystentów rodziny.

 

- W dniu 13.11.2015r. zorganizowano wyjście do kina na film pt. „SAWA Mały Wielki Bohater”, w którym uczestniczyło 26 dzieci i 16 rodziców.

 

- W dniu 17.11.2015 r. odbyło się wyjście do sali zabaw „Magiczny Świat”. Udział w spotkaniu wzięło 25 dzieci 17 rodziców.

   

     Dofinansowanie z dotacji inwestycji  związanych z realizacją zadania publicznego  "Trudna  Rodzina – Trudne Dzieciństwo"  w znacznym stopniu umożliwiła Stowarzyszeniu realizację  działań związanych  z  poprawą funkcjonowania  dzieci społecznie  osieroconych przebywających  w  rodzinnej opiece zastępczej. Dało to możliwość urozmaicenia czasu wolnego dzieciom, których dzieciństwo było często wielką traumą. Dotacja umożliwia zorganizowanie wyjazdowych warsztatów szkoleniowych dla rodziców zastępczych oraz zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci przebywających w opiece zastępczej.    Większość dzieci które brały udział  w w/w  działaniach  po raz pierwszy miała możliwość pobytu  w ośrodku wypoczynkowym i uczestniczenia  w  zajęcia,  które pomogły im uwierzyć w siebie,   poradzić  sobie   z  trudnymi wspomnieniami,  zaakceptować  opiekunów zastępczych.  Dzieci miały  możliwość  uczestniczenia w różnego rodzaju imprezach  kulturalno - rozrywkowych (wyjście do filharmonii, wycieczki krajoznawcze, poznawanie nowych miejsc i zachowań) w zabawach ogólnorozwojowych.  Wyjazd dzieci  z opiekunami zastępczymi na warsztaty wakacyjne   pozwolił na wnikliwą obserwację nie tylko rozwoju dzieci i ich zachowań ale na obserwację funkcjonowania rodziny zastępczej oraz relacji dziecko – opiekun, opiekun – dziecko co jest niezbędne w analizie mocnych stron opiekunów zastępczych oraz ich  potrzeb.  Uwagi te zostały przekazane koordynatorowi  rodzinnej pieczy zastępczej CPZ w Łomży.  Spotkanie dzieci z okazji Dnia Dziecka to wzajemne poznanie się dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Zorganizowanie atrakcyjnych form zabawy dla dzieci w czasie pikniku  pozwala na poznanie ich sprawności fizycznej  w czasie organizowanych konkursów sprawnościowych.  Coroczne spotkanie opłatkowe jest okazją  do podziękowania rodzinom zastępczym za ich trud, jest też  formą integracji rodzin zastępczych oraz radosną zabawą wszystkich dzieci, którym Mikołaj przyniósł  paczki.  Jest to też czas  obserwowania wzajemnych  relacji  rodzic zastępczy – dziecko. Realizacja tych przedsięwzięć byłaby niemożliwa bez dotacji,  gdyż rodziny zastępcze  nie byłyby w stanie   sfinansować tych przedsięwzięć. 

   Szkolenia dla rodzin zastępczych podnoszą kompetencje zawodowe opiekunów  co poprawia jakość  sprawowanej opieki zastępczej nad dziećmi.  Poprawia skuteczność radzenia sobie z trudnymi przepadkami wychowawczymi,  integruje rodziny zastępcze.

      Rodziny zastępcze są to ludzie o przeciętnych dochodach  i  wszelkie wydatki związane z  wypoczynkiem  i  innymi  atrakcjami  bez pomocy Stowarzyszenia nie znalazły by akceptacji  z  ich strony.

    Spotkania grupy samopomocowej  rodzin z problemami z którymi na co dzień  pracuje asystent  rodziny,  wzbogacone w poczęstunek i zajęcia dla dzieci  pozytywnie wpływają na funkcjonowanie tych rodzin, wzmacniają  ich poczucie  wartości  oraz rozwijają ich predyspozycje  opiekuńczo-wychowawcze  wobec swoich dzieci.  Pobyt dzieci w pizzerii, wspólne wycieczki, gry i zabawy są praktyczną lekcją jak być lepszym rodzicem.  Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za  swoje dziecko „moje dziecko – ja je muszę wychować”.  Wzmocnienie rodziny jej umiejętności w pokonywaniu codziennych trudności  życiowych jest priorytetem w pomocy społecznej.  Opieka zastępcza ma mieć zastosowanie tylko w sytuacjach zagrożenia  dobra dziecka ,  dlatego wszelkie efektywne formy pracy z rodziną mają sens i należy je wspierać. Bez dotacji realizacja spotkań  grup samopomocowych  byłaby mało atrakcyjna dla rodzin. To przejawiało by się w niskiej frekwencji a to oznacza nikłe oddziaływania naprawcze.  Tylko aktywne formy pracy  z  rodzinami, a takie wymagają nakładów  finansowych  dają szansę na udział w  edukacji rodzicielskiej.  Świadomość niektórych rodziców wymaga  szczególnych działań  aby ich  własne ograniczenia osobowościowe  i  wychowawcze  mogły być korygowane.

5.  Integracyjne  Spotkanie Opłatkowe  Rodzin Zastępczych

    W „Karczmie pod Topolami” w miejscowości Konopki Młode  odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych i adopcyjnych.  W spotkaniu uczestniczyło 210 osób rodziny zastępcze z dziećmi oraz zaproszeni goście.  Uczestnicy łamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Było wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole. Rodziny zastępcze mogły się podzielić radością z rodzicielstwa zastępczego.  Dzieci z rodzin zastępczych zaprezentowały swoje umiejętności  teatralne w  Przedstawieniu Jasełkowym.   Każde dziecko  otrzymało od Mikołaja  paczkę   świąteczną   /100 dzieci/.   

   Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Pani Agnieszka Muzyk reprezentująca Prezydenta Mariusz Chrzanowskiego,   Ks Biskup Tadeusz Bronakowski,  Ks. Kanonik Andrzej  Godlewski, Powiat Łomżyński Pan Lech Szabłowski – wicestarosta, sędziowie sądów rodzinnych z Łomży, Zambrowa  i  Grajewa,  pracownicy  PCPR  z  sąsiednich powiatów, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej  przyjaciele  i darczyńcy Stowarzyszenia.  

    

    Realizacja  zadań  profilaktycznych  wspierających    rodzicielstwo zastępcze  oraz rodziny naturalne  z problemami  (opieka asystentów rodziny), nie mogłyby być realizowane bez dotacji pozyskanych z  Urzędu  Miasta  w ramach Łomżyńskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii  Społecznej.

2016-03-24 14:19 Opublikował: Małgorzata Wołejko-Cychol


  • Statut
  • Założenia
  • Aktualności
  • Sprawozdania
  • Zarząd
  • Kontakt
Projekt i wykonanie
Speed S.C.

top