wt, 18 stycznia 2022 imieniny: Piotra i Małgorzaty
Górny pasek

Empatia

Strona główna » Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomowcowego "Emapatia" za rok 2016

.

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI   STOWARZYSZENIA EDUKACYJNO - POMOCOWEGO „EMPATIA” W  ŁOMŻY ZA 2016 ROK

 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r-   Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U.Nr20,poz 104 z późn. zm/ i posiada osobowość prawną. Działalność Stowarzyszenia zgodna ze Statutem Stowarzyszenia, oparta na pracy społecznej ogółu członków.

Dane  podstawowe:

 Nazwa Stowarzyszenia:         Stowarzyszenie  Edukacyjno – Pomocowe „Empatia”

Status:                                  Organizacja Pożytku Publicznego od 30.11.2004r

Siedziba /adres, telefon/         18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5,  Tel.862165621

                                             www.empatia.lomza.pl

Adres e- mail                         empatialomza @ interia.pl

Data wpisu do KRS:               20.04.2004r

Nr KRS:                                 0000204290

REGON:                                 451200764

NIP:                                      718-19-38-244

Konto Bankowe:                    PLUS BANK. 40 1680 1248 0000 3000 0775 6425

Organ sprawujący nadzór:      Prezydent Miasta Łomży

 Skład Zarządu:

 Prezes Stowarzyszenia:      Bożena Elwira Jabłońska

Wiceprezes:                        Marzenna Grażyna Pogroszewska

Sekretarz:                           Ewa Zaniewska

Skarbnik:                            Regina Godlewska

Członek Zarządu:               Andrzej  Gontarski

 

Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „Empatia” powstało  w 2004r.  z  inicjatywy pracowników Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Łomży (rozwiązany z mocy ustawy  z dniem 31.12.2011)  i  rodzin zastępczych.  Od 2012r.  Stowarzyszenie   jest  prowadzone przez pracowników CPZ  i rodziny zastępcze,  z siedzibą  w lokalu CPZ. Na  dzień 31 grudnia 2016r.  Stowarzyszenie  liczyło 75 członków.  W 2016r.  przyjęto  4 członków Stowarzyszenia.

Cele    Stowarzyszenia

1.  Popularyzowanie i organizowanie  opieki zastępczej dzieciom społecznie osieroconym.  
2.  Edukacja kandydatów na rodziny zastępcze wg. obowiązujących przepisów prawnych.
3.  Edukacja  rodzin zastępczych w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych.                                                                           4.  Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w sprawowaniu opieki nad dziećmi społecznie osieroconymi.
5.  Udzielanie pomocy rodzinom naturalnym,  których dzieci przebywają w opiece zastępczej.        
6.  Praca z rodziną dysfunkcyjną.
7.  Pomoc prawna,  psychologiczna i socjalna.  
8.  Uwrażliwianie społeczeństwa na problem sieroctwa społecznego.
9.  Propagowanie  i wdrażanie nowatorskich  metod  pracy socjalnej.                                                   
10. Propagowanie zdrowego stylu życia w środowisku rodzin zastępczych i rodzin naturalnych dysfunkcyjnych.

I  Zadania statutowe

  Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomocowego EMPATIA w Łomży w  2016r.    W trakcie spotkań Zarządu omawiano realizację planu działalności Stowarzyszenia oraz programu socjoterapeutycznego, który w okresie od 11 kwietnia  do 10 grudnia 2016 roku był realizowany w ramach  zadania publicznego zleconego do realizacji  w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2016 rok  w związku ze złożoną przez Stowarzyszenie ofertą konkursową   pt.  „Trudna rodzina - trudne dzieciństwo”.

 

Zebranie zarządu w dniu 04.02.2016r. 

1. Podsumowanie wykonanych zadań ujętych w planie pracy Stowarzyszenia na 2015r.

2. Zaplanowanie działań na 2016r.

3 Organizacja letnich warsztatów wyjazdowych i wypoczynku letniego dla młodzieży z rodzin zastępczych.

4. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia.

5. Wykreślenie członków z listy.( uchwała Nr 1/2016r)

 

Zebranie zarządu w dniu  22.02.2016r.

W  obradach  uczestniczyli  wszyscy  członkowie  Zarządu

Porządek zebrania:

1.Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym Stowarzyszenia za 2015 r.

Sekretarz Stowarzyszenia – Ewa Zaniewska przedstawiła zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2015r.

Powyższe sprawozdanie zostało omówione i przyjęte przez zebranych.

2. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2015r.

Prezes Stowarzyszenia – Bożena Elwira Jabłońska przedstawiła członkom Zarządu sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2015r. Zgodnie z uchwałą Zarządu od 2014r Stowarzyszenie sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z informacją uzupełniającą do bilansu przychody Stowarzyszenia w roku 2015 stanowiły: składki członkowskie -740,00zł, darowizny od osób fizycznych - 27 014,89zł,

1% podatku od osób fizycznych – 18 150,38zł, dotacja na realizację zadania ,, Trudna rodzina - trudne dzieciństwo” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na 2015r – 15 000zł, odsetki bankowe – 1,73zł.

W 2015r. Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 52 355,94zł. Złożyły się na nie koszty związane z: realizacją zadania ,,Trudna rodzina - trudne dzieciństwo” w ramach ŁPPiRPAiPS na 2015r, organizacją pikniku z okazji Dnia Dziecka, organizacją Weekendowej szkoły dla rodziców z grupy samopomocowej, zakupem artykułów spożywczych na zajęcia w/w grupy, wyjście do kina. Ponadto Stowarzyszenie poniosło wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ( zakup materiałów papierniczych, znaczków, prowizje bankowe).

Zarząd przeanalizował sprawozdanie finansowe.

3.Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015r.

Uchwałą Nr 2/2016  Zarząd Stowarzyszenia przyjął i jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2015rok.  /Uchwała Nr 2/2016/

4. Omówienie kwestii składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia /Uchwała Nr 3/2016/

 

Zebranie zarządu w dniu 04.04.2016r.

1. przedstawienie zebranym programu socjoterapeutycznego, który będzie realizowany w okresie od 11 kwietnia do 10 grudnia 2016r. w ramach zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2016 rok pod nazwą ,,Trudna rodzina, trudne dzieciństwo”.

Omówiono zaplanowane cele, które w trakcie realizacji w/w projektu będą realizowane poprzez:

- warsztaty terapeutyczno – szkoleniowe

- zajęcia socjoterapeutyczne

- szkolenia rodzin zastępczych

- spotkania grupy samopomocowej.

2. przeanalizowanie organizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 28 maja 2016r. w Czerwonym Borze w Pensjonacie „Biesiadny Bór”. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie gier i zabaw dla dzieci. Koszt realizacji spotkania zostanie pokryty z funduszy Stowarzyszenia w ramach realizacji projektu socjoterapeutycznego.

3. omówienie wakacyjnego wyjazdu rodzin zastępczych do Krynicy Morskiej w ramach warsztatów terapeutyczno-szkoleniowych. W trakcie  wypoczynku przeprowadzone zostaną szkolenia opiekunów zastępczych, pogawędki dla podopiecznych a także wycieczki do ZOO Gdańsk-Oliwa, Westerplatte,  Malborka ( zwiedzanie  zamku i  Dinoparku), rejs statkiem po Zatoce,

     

Zebranie zarządu  w dniu 08.08.2016r.

1.  Omówienie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia

2. Organizacja wyjazdu dla opiekunów zastępczych w ramach  przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

 

Zebranie zarządu  w dniu 28.12.2016r.

1.Zapoznanie Członków Zarządu z treścią sprawozdania z projektu „Trudna rodzina , trudne dzieciństwo” składanego do Urzędu Miasta.

2.Ocena realizacji projektu „Trudna rodzina, trudne dzieciństwo” realizowanego w ramach zadania publicznego Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2016 rok.

3. Podsumowanie wydatków projektu socjoterapeutycznego.

 

 

II  Działalność  merytoryczna

 

1.  Warsztaty terapeutyczno – szkoleniowo – wypoczynkowe   

    Wyjazdowe  warsztaty szkolno- terapeutyczne rodzin zastępczych z dziećmi  w Ośrodku Wczasowym  „Bałtyk”  w Krynicy Morskiej, grupa 50 osobowa z Łomży i Powiatu Łomżyńskiego- informacja w internecie.  Podczas pobytu dzieci miały zorganizowane gry  i  zabawy ruchowe, uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych, a młodzież uczestniczyła w pogadance na temat: 1. „Złość – przyczyny, rozpoznawanie jej u siebie i innych, konsekwencje  niestosownego postępowania”, 2. „Jak sobie radzić ze złością”. 

   W trakcie pobytu w ośrodku dzieci razem z opiekunami zwiedzały Krynicę Morską oraz uczestniczyły w wycieczkach krajoznawczych:  rejs tramwajem wodnym po Zalewie Wiślanym, wycieczka Kolejką Turystyczną do miejscowości Piaski /granica z Rosją/ oraz zwiedzanie  najwyższego wzniesienia Mierzei Wiślanej tzw. Wielbłądzi Garb /punkt widokowy z którego roztacza się piękny widok na Morze Bałtyckie i na Zalew Wiślany/.  Zostały zorganizowane dwie wycieczki autokarowe:  do ZOO w Gdańsku Oliwa i Westerplatte oraz   do Malborka: Dino  Park – Park  Ruchomych  Dinozaurów  dla  młodszych dzieci, a dla młodzieży zwiedzanie  Zamku  Krzyżackiego w  Malborku. 

 

2.  Zajęcia socjoterapeutyczne

   Zajęcia zostały zorganizowane dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w których uczestniczyło  70  dzieci.  Zajęcia z dziećmi odbywały się w lokalu  Stowarzyszenia „Empatia”       w Łomży oraz w trakcie  wyjazdowych warsztatów w Ośrodku  Wczasowym „Bałtyk” w Krynicy Morskiej.  W ramach zajęć, w okresie ferii zimowych 2016r.  dzieci były w Sali Zabaw „Magiczny Świat”  w Łomży  oraz w Teatrze  Lalki i Aktora w Łomży na spektaklu   pt. „Czerwony  Kapturek”.

     Został  zorganizowany   piknik z okazji Dnia Dziecka na 120 osób dla dzieci  i rodzin zastępczych w Pensjonacie Biesiadny Bór w Czerwonym Borze /w programie park linowy, gry i zabawy, przejażdżki rowerowe, strzelanie z łuku, dania z grilla i ognisko/                  

      W pracy z dziećmi zostały wykorzystane   następujące metody:   arteterapia, psychodrama, muzykoterapia, rysunek, pantomima   oraz  metody aktywizujące grupę.  Dzieci  i młodzież  chętnie  uczestniczyła w prowadzonych zajęciach  nawiązały  poprawne  relacje w grupie socjoterapeutycznej. Młodzież nabyła nowe umiejętności związane z funkcjonowaniem  społecznym, budowaniem empatii,  umiejętnego rozwiązywania  konfliktów  oraz konstruktywnego  organizowania czasu wolnego.  Doświadczyły  pozytywnej akceptacji  ze strony grupy, co  wzmocniło  ich poczucie  własnej  wartości.

 

3.  Szkolenia rodzin  zastępczych

    Rodziny zastępcze   w  2016 roku uczestniczyły w trzech szkoleniach  zorganizowanych przez Stowarzyszenie.   Z czego  trzy   szkolenia  odbyły się  podczas wyjazdowych warsztatów  terapeutyczno – szkoleniowo – wypoczynkowych.   Zorganizowane były dla wszystkich rodzin zastępczych.  Tematy szkoleń wyjazdowych:

1. „Role dzieci w rodzinie alkoholowej. Sylwetka psychologiczna  dziecka  z rodziny alkoholowej.”

2. „Alkoholizm  rodziców biologicznych oraz jego skutki dla rozwoju dzieci – specyfika funkcjonowania i trudności dziecka  z FAS”.

    Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe  rodzin zastępczych w dniach  14.10 – 16.10.2016r.  /Kudowa Zdrój – Praga/.   Wyjazd połączony ze szkoleniem i  odpoczynkiem.   Temat szkolenia:  „Stres a wypalenie zawodowe”.  /Ogółem było 16 rodzin zastępczych/.

    Dla  rodzin  zastępczych  zawodowych  i  niezawodowych  w  lokalu   Stowarzyszenia  odbyły się  2 szkolenia: 22.03.2016r. /14 rodzin zastępczych/ -  „Dobre praktyki wspierające rozwój  i kształtowanie mowy u dziecka”.  Szkolenie prowadzone przez Panią Joannę  Piaścik – Borowik – logopeda  oraz 21.06.2016r.  /22 rodziny zastępcze/ - „Jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych”.  Szkolenie prowadzone przez Panią Jolantę Boryszewską – doktor nauk humanistycznych 

 

4.  Spotkania  grupy  samopomocowej  rodzin biologicznych objętych opieką asystenta rodziny.

 

- W dniu 23.01.2016 r. przy współpracy ze wspólnotą religijną zostało zorganizowane spotkanie karnawałowe dla dzieci połączone z jasełkami. Każde dziecko otrzymało upominki. Przygotowano słodki poczęstunek dla rodzin. W spotkaniu wzięło udział 41 dorosłych i 86 dzieci.

 

- W dniu 03.02.2016 r. odbyło się wyjście na salę zabaw „Magiczny Świat”. Rodzice spędzali czas przy słodkim poczęstunku w trakcie zabawy dzieci. W spotkaniu wzięło udział 13 rodziców i 27 dzieci.

 

- W dniu 07.03.2016 r. z okazji Dnia Kobiet zorganizowano spotkanie w salonie fryzjersko – kosmetycznym. Panie skorzystały z usług fryzjerskich. Wzięło udział 7 kobiet.

 

- W dniu 22.04.2016 r. obyło się spotkanie w lokalu „TelePizzy” połączone z projekcją filmu pt. „Wagary” i pogadanką prowadzoną przez psychologa CPZ. Przy wspólnej pizzy spotkało się 8 rodziców oraz 8 dzieci. Dzieci miały możliwość skorzystania z sali zabaw.

 

- W dniu 20.05.2016 r. z okazji Dnia Matki panie zostały zaproszone do lokalu CPZ na zabiegi pielęgnacji dłoni i paznokci wykonywane przez kosmetyczkę. W tym czasie dzieci pod okiem asystentów rodziny przygotowywały laurki dla swoich mam. Dla rodzin przewidziano słodki poczęstunek. W spotkaniu wzięło udział 6 matek i 9 dzieci.

 

-  W dniu 30.05.2016 r. odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka na Bulwarach nad Narwią. Przeprowadzono liczne konkursy z nagrodami dla dzieci. Było ognisko, kiełbaski, napoje, słodycze i lody. W spotkaniu wzięło udział 13 rodziców oraz 23 dzieci.

 

- W dniach 02 – 03.07.2016 r. w pensjonacie „Biesiadny Bór” w Czerwonym Borze zorganizowana została „Weekendowa szkoła dla rodziców”. Wyjechało 8 rodziców oraz 13 dzieci. Rodziny miały zapewniony nocleg i wyżywienie. Rodziny uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez logopedę. Dzieci miały warsztaty z logorytmiki, dla rodziców przeprowadzone były warsztaty dotyczące wspierania i rozwoju mowy. Przeprowadzono również zajęcia dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze dotyczące roli kar i konsekwencji w wychowywaniu oraz asertywności. Dzieci w formie zabawy poznały sposoby na radzenie sobie ze złością oraz utrwalały kompetencje społeczne. Zorganizowano także liczne gry i zabawy dla całych rodzin.

-  W dniu 31.08.2016 r. odbył się piknik z okazji zakończenia wakacji na boisku „Orlik” przy CPZ. Było wspólne grillowania, a dla dzieci asystenci rodziny CPZ poprowadzili liczne gry i zabawy. W spotkaniu wzięło udział 16 rodziców i 24 dzieci.

-  W dniu 23.09.2016 r. obyło się spotkanie w lokalu „TelePizzy” połączone z projekcją filmu pt. „FAS” i wykładem na temat „Alkohol a zdrowie dziecka” prowadzonym przez psychologa CPZ. Przy wspólnej pizzy spotkało się 14 rodziców oraz 8 dzieci. Dzieci miały możliwość skorzystania z sali zabaw.

 -  W dniu 21.10.2016 r. zorganizowano spotkanie w sali zabaw „Magiczny Świat”. Dla rodzin przewidziano też słodki poczęstunek oraz kawę i herbatę. W spotkaniu wzięło udział 14 dorosłych i 23 dzieci.

 - W dniu 17.11.2016 r. zorganizowane zostało spotkanie świąteczne wspólnie z wolontariuszami z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Rodziny przygotowywały ozdoby choinkowe. Przygotowano słodki poczęstunek. W spotkaniu wzięło udział 10 rodziców i 14 dzieci.

 -   W dniu 30.11.2016 r. odbyła się zabawa andrzejkowa zorganizowana przy współpracy z wolontariuszami z ALO. Dla dzieci przygotowano liczne wróżby. Później obyła się dyskoteka. Na spotkanie zakupiono słodycze i napoje. Wzięło udział 12 dorosłych i 18 dzieci.

            -  W dniu 07.12.2016 r. zorganizowano zabawę mikołajkową w lokalu „TelePizzy”. Atrakcją było wspólne granie w gry planszowe z asystentami rodziny oraz wolontariuszami z ALO przy wspólnej pizzy. Każde dziecko otrzymało słodki prezent od Św. Mikołaja. W spotkaniu wzięło udział 17 dorosłych i 27 dzieci.

     Dofinansowanie z dotacji inwestycji  związanych z realizacją zadania publicznego  "Trudna  Rodzina – Trudne Dzieciństwo"  w znacznym stopniu umożliwiła Stowarzyszeniu realizację  działań związanych  z  poprawą funkcjonowania  dzieci społecznie  osieroconych przebywających  w  rodzinnej opiece zastępczej. Dało to możliwość urozmaicenia czasu wolnego dzieciom, których dzieciństwo było często wielką traumą. Dotacja umożliwia zorganizowanie wyjazdowych warsztatów szkoleniowych dla rodziców zastępczych oraz zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci przebywających w opiece zastępczej.    Większość dzieci które brały udział  w w/w  działaniach  po raz pierwszy miała możliwość pobytu  w ośrodku wypoczynkowym i uczestniczenia  w  zajęcia,  które pomogły im uwierzyć w siebie,  poradzić  sobie   z  trudnymi wspomnieniami,  zaakceptować  opiekunów zastępczych.  Dzieci miały  możliwość  uczestniczenia w różnego rodzaju imprezach  kulturalno - rozrywkowych (wyjście do filharmonii, wycieczki krajoznawcze, poznawanie nowych miejsc i zachowań) w zabawach ogólnorozwojowych.  Wyjazd dzieci  z opiekunami zastępczymi na warsztaty wakacyjne   pozwolił na wnikliwą obserwację nie tylko rozwoju dzieci i ich zachowań ale na obserwację funkcjonowania rodziny zastępczej oraz relacji dziecko – opiekun, opiekun – dziecko co jest niezbędne w analizie mocnych stron opiekunów zastępczych oraz ich  potrzeb.  Uwagi te zostały przekazane koordynatorowi  rodzinnej pieczy zastępczej CPZ w Łomży.  Spotkanie dzieci z okazji Dnia Dziecka to wzajemne poznanie się dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Zorganizowanie atrakcyjnych form zabawy dla dzieci w czasie pikniku  pozwala na poznanie ich sprawności fizycznej  w czasie organizowanych konkursów sprawnościowych.  Coroczne spotkanie opłatkowe jest okazją  do podziękowania rodzinom zastępczym za ich trud, jest też  formą integracji rodzin zastępczych oraz radosną zabawą wszystkich dzieci, którym Mikołaj przyniósł  paczki.  Jest to też czas  obserwowania wzajemnych  relacji  rodzic zastępczy – dziecko.   Realizacja tych przedsięwzięć byłaby niemożliwa bez dotacji,  gdyż rodziny zastępcze  nie byłyby w stanie   sfinansować tych przedsięwzięć. 

   Szkolenia dla rodzin zastępczych podnoszą kompetencje zawodowe opiekunów  co poprawia jakość  sprawowanej opieki zastępczej nad dziećmi.  Poprawia skuteczność radzenia sobie z trudnymi przepadkami wychowawczymi,  integruje rodziny zastępcze. Rodziny  miały możliwość  wyjazdu  na trzydniowe warsztaty, mające na celu  przeciwdziałać ich wypaleniu zawodowemu.  W  warsztatach  wzięło  udział  16 rodzin zastępczych.  Czas  szkolenia był integracją i wypoczynkiem. 

      Rodziny zastępcze są to ludzie o przeciętnych dochodach  i  wszelkie wydatki związane  z  wypoczynkiem  i  innymi  atrakcjami  bez pomocy Stowarzyszenia  (bez  pozyskanej  dotacji)  nie znalazły by  akceptacji  z  ich strony.

    Spotkania grupy samopomocowej  rodzin z problemami z którymi na co dzień  pracuje asystent  rodziny,  wzbogacone w poczęstunek i zajęcia dla dzieci  pozytywnie wpływają na funkcjonowanie tych rodzin, wzmacniają  ich poczucie  wartości  oraz rozwijają ich predyspozycje  opiekuńczo-wychowawcze  wobec swoich dzieci.  Pobyt dzieci w pizzerii, wspólne wycieczki, gry i zabawy są praktyczną lekcją jak być lepszym rodzicem.  Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za  swoje dziecko „moje dziecko –ja je muszę wychować”.  Wzmocnienie rodziny jej umiejętności w pokonywaniu codziennych trudności  życiowych jest priorytetem w pomocy społecznej.  Opieka zastępcza ma mieć zastosowanie tylko w sytuacjach zagrożenia  dobra dziecka,  dlatego wszelkie efektywne formy pracy z rodziną mają sens i należy je wspierać. Bez dotacji realizacja spotkań  grup samopomocowych  byłaby mało atrakcyjna dla rodzin. To przejawiało by się w niskiej frekwencji, a to oznacza nikłe oddziaływania naprawcze.  Tylko aktywne formy pracy z  rodzinami, a takie wymagają nakładów  finansowych  dają szansę na udział w  edukacji rodzicielskiej.  Świadomość niektórych  rodziców wymaga  szczególnych działań  aby ich  własne  ograniczenia  osobowościowe  i  wychowawcze  mogły być korygowane.

 

5.  Integracyjne  Spotkanie Opłatkowe  Rodzin Zastępczych

    W „Karczmie pod Topolami” w miejscowości Konopki Młode  odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych i adopcyjnych.  W spotkaniu uczestniczyło 190 osób rodziny zastępcze z dziećmi oraz zaproszeni goście.  Uczestnicy łamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Było wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole. Rodziny zastępcze mogły się podzielić radością z rodzicielstwa zastępczego.  Dzieci z rodzin zastępczych zaprezentowały swoje umiejętności  teatralne w Opowieści Wigilijnej.  Każde dziecko  otrzymało od  Mikołaja  paczkę   świąteczną   /90 dzieci/ .   

   Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Pani Bernadeta Krynicka Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,    Ks Biskup Janusz Stepnowski,   Ks Biskup Tadeusz Bronakowski,  Ks. Kanonik Andrzej  Godlewski, Pani Agnieszka Muzyk Wice Prezydent Miasta Łomży, Lech Szabłowski Wice Starosta Powiatu łomżyńskiego, Robert Nadara Wice Starosta Powiatu kolneńskiego,  Krzysztof Kozicki Wójt Gminy Piątnica, sędziowie sądów rodzinnych z Łomży, Zambrowa  i  Wysokiego  Mazowiecka,  przyjaciele zaprzyjaźnionych PCPR, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej  przyjaciele  i darczyńcy Stowarzyszenia.  

      Realizacja  zadań  profilaktycznych  wspierających    rodzicielstwo zastępcze  oraz rodziny naturalne  z problemami  (opieka asystentów rodziny), nie mogłyby być realizowane bez dotacji pozyskanych z  Urzędu  Miasta  w ramach Łomżyńskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii  Społecznej.

2017-06-29 08:21 Opublikował: Małgorzata Wołejko-Cychol


  • Statut
  • Założenia
  • Aktualności
  • Sprawozdania
  • Zarząd
  • Kontakt
Projekt i wykonanie
Speed S.C.

top