pon, 17 stycznia 2022 imieniny: Antoniego i Rościsława
Górny pasek

Empatia

Strona główna » Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomocowego "Empatia" w Łomży za rok 2017

.

    Łomża  dn. 20.03.2018r

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNO - POMOCOWEGO „EMPATIA” W  ŁOMŻY
ZA 2017 ROK

 

       Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U.Nr20,poz 104 z późn. zm/ i posiada osobowość prawną.  Działalność Stowarzyszenia zgodna ze Statutem Stowarzyszenia,  oparta na pracy społecznej ogółu członków.

Dane  podstawowe:

 Nazwa Stowarzyszenia:       Stowarzyszenie  Edukacyjno – Pomocowe „Empatia”

Status:                                  Organizacja Pożytku Publicznego od 30.11.2004 r.

Siedziba /adres, telefon/      18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5,  Tel.862165621

                                              www.empatia.lomza.pl

Adres e- mail                        empatialomza @ interia.pl

Data wpisu do KRS:            20.04.2004r

Nr KRS:                               0000204290

REGON:                              451200764

NIP:                                     718-19-38-244

Konto Bankowe:                 PLUS BANK. 40 1680 1248 0000 3000 0775 6425

Organ sprawujący nadzór:   Prezydent Miasta Łomży

 Skład Zarządu:

 Prezes Stowarzyszenia:      Bożena Elwira Jabłońska

Wiceprezes:                        Marzenna Grażyna Pogroszewska

Sekretarz:                           Ewa Zaniewska

Skarbnik:                            Regina Godlewska

Członek Zarządu:              Andrzej  Gontarski

 

   Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „Empatia” powstało  w 2004r.  z  inicjatywy pracowników Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Łomży (rozwiązany z mocy ustawy  z dniem 31.12.2011)  i  rodzin zastępczych.  Od 2012r.  Stowarzyszenie   jest  prowadzone przez pracowników CPZ  i rodziny zastępcze,  z siedzibą  w lokalu CPZ. Na  dzień 31 grudnia 2017r.  Stowarzyszenie  liczyło  77 członków.  W 2017r.  przyjęto 2 członków Stowarzyszenia.

Cele    Stowarzyszenia

1.  Popularyzowanie i organizowanie  opieki zastępczej dzieciom społecznie osieroconym.  
2.  Edukacja kandydatów na rodziny zastępcze wg. obowiązujących przepisów prawnych.
3.  Edukacja  rodzin zastępczych w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych 
      i wychowawczych.                                                                                                                                 
4.  Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w sprawowaniu opieki nad dziećmi społecznie osieroconymi.
5.  Udzielanie pomocy rodzinom naturalnym,  których dzieci przebywają w opiece zastępczej.        
6.  Praca z rodziną dysfunkcyjną.
7.  Pomoc prawna,  psychologiczna i socjalna. 
8.  Uwrażliwianie społeczeństwa na problem sieroctwa społecznego.
9.  Propagowanie i wdrażanie nowatorskich  metod  pracy socjalnej.        
10. Propagowanie zdrowego stylu życia w środowisku rodzin zastępczych i rodzin naturalnych dysfunkcyjnych.

 

 

 

I  Zadania statutowe

Posiedzenia zarządu stowarzyszenia w 2017 roku

W 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomocowego ,,Empatia” w Łomży obradował     5 razy.   Zostały sporządzone 3 uchwały.  Dotyczyły one:

Uchwała 1/2017 zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 r.

Uchwała 2/2017 wsparcie finansowe wypoczynku letniego dla dzieci objętych pracą asystenta

Uchwała 3/2017 wsparcie samotnej matki, do której powróciły dzieci z rodziny  zastępczej – zakup mebli kuchennych i sprzętu AGD


Zebranie zarządu w dniu 24.02.2017 r.

     Sprawozdawcze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia na którym zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia za rok 2016 (uchwała 1/2017). Opracowano plan działania Stowarzyszenia na 2017rok.

 

Zebranie zarządu w dniu   27.03.2017 r.

    W trakcie zebrania Zarządu omawiano organizację: letnich warsztatów terapeutyczno - szkoleniowo - wypoczynkowych dla rodzin  zastępczych, pikniku z okazji Dnia Dziecka, wyjazdu dla opiekunów zastępczych w ramach  przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

 

Zebranie zarządu w dniu  22.06.2017 r.

     Celem spotkania było omówienie finansowego wsparcia dzieci z rodzin objętych pracą asystenta. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Stowarzyszenia dzieci  mogły spędzić wypoczynek wakacyjny na obozie organizowanym przez TPD.

    Propozycja wsparcia finansowego zapisana została w  uchwale Nr 2/2017 Stowarzyszenia.

      Zarząd Stowarzyszenia omówił letnie warsztaty szkoleniowo-wypoczynkowe, które zostały zorganizowane we Władysławowie. Przedstawiono propozycje wycieczek, które w trakcie warsztatów były realizowane.

 

Zebranie zarządu w dniu 11.09.2017r.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia omówili realizację planu pracy Stowarzyszenia:

- organizację pikniku z okazji Dnia Dziecka

- organizację wypoczynku letniego dla rodzin zastępczych z dziećmi     

- szkolenia rodzin zastępczych  zawodowych i niezawodowych

- szkolenia dla rodzin objętych pracą asystenta

- pozyskanie  środków finansowych na  działalność statutową  Stowarzyszenia.

Po raz kolejny przedyskutowano wyjazdową formę szkolenia rodzin zastępczych. Zaproponowano dwudniowy wyjazd (Lublin, Kozłówka, Kazimierz Dolny).

    Prezes Stowarzyszenia przedstawiła  trudną sytuację życiową jednej z matek biologicznych, do której po półtorarocznym pobycie
w rodzinie zastępczej powróciła dwójka małoletnich dzieci. Matkę należało wesprzeć w niezbędny sprzęt AGD oraz meble. Dzięki staraniom pani Prezes część rzeczy dla matki została  zebrana i przekazana. Na zakup mebli do kuchni, niezbędnego sprzętu członkowie Zarządu postanowili z konta Stowarzyszenia przeznaczyć sumę 600,00zł. (uchwała nr3/2017).

 

Zebranie zarządu w dniu  21.12.2017 r.

      W trakcie zebrania członków Zarządu Stowarzyszenia oceniono realizację projektu „Empatia - Dzieciom” realizowanego w ramach zadania publicznego Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2017 rok. Podsumowano wydatki w/w projektu socjoterapeutycznego. Przyjęto nowych członków Stowarzyszenia. Sporządzono Plan pracy Stowarzyszenia na 2018 r.

 

II  Działalność  merytoryczna  Stowarzyszenia  

 

1.  Warsztaty terapeutyczno – szkoleniowo – wypoczynkowe   

       Wyjazdowe  warsztaty szkoleniowo - terapeutyczne rodzin zastępczych z dziećmi   zorganizowane w Ośrodku Wczasowym „Paleo”  we  Władysławowie uczestniczyło  28  dzieci z rodzin zastępczych.  W czasie  wypoczynku dzieci miały  zorganizowane gry i zabawy ruchowe,  ponadto uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych, a młodzież uczestniczyła w  pogadance na temat:  „Jak budować poczucie własnej wartości”  oraz w warsztatach na temat: „Zjawisko Cyberprzemocy”.  W trakcie pobytu w ośrodku  dzieci razem z opiekunami zastępczymi zwiedzały Władysławowo  /Aleja  Gwiazd Sportu na których jest 6 skalnych płyt symbolizujących 6 ośmiotysięczników,  które zdobyli Polacy,  Port Rybacki,  Interaktywna Wystawa  „Magiczny Zawrót Głowy”, Wieża Widokowa w Domu Rybaka, Muzeum Motyli,   oraz  były na autokarowej wycieczce do Parku Rekreacyjno – Edukacyjnego  Sean Park w Sarbsku  /Fokarium, Oceanarium Prehistoryczne 3D, Muzeum Marynistyczne, Park Makiet Zwierząt Morskich, Park Miniatur Latarni Morskich Polskiego Wybrzeża, Park Zręcznościowo – Linowy małego Pirata, Gaj Małego Pirata na Galeonie Wodnik, Woliery z ptakami strefy przybrzeżnej,  Wrak na Wspak, Kolejka Pirata, Plac Zabaw „Podwodna Przygoda”/.

       Rodziny zastępcze uczestniczyły w  dwóch szkoleniach  podczas  wyjazdowych  warsztatów  szkoleniowo – terapeutycznych we Władysławowie.  Tematy szkoleń: 1. Znaczenie postaw  rodzicielskich w wychowaniu dzieci”,   2.”Cyberprzemoc”.

      Ponadto uczestnicy warsztatów mieli zorganizowane wspólne  grillowanie,  dyskotekę,  karaoke  mogli korzystać  ze strzeżonej  przez ratownika  plaży. 

     Rodziny  zastępcze  wyjechały  autokarem  zabezpieczonym   przez   Stowarzyszenie.

      Zajęcia  z dziećmi  były   prowadzone przez   socjoterapeutę. 

    

2.  Zajęcia socjoterapeutyczne

      Zajęcia zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych, w których uczestniczyło 27 osób. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą  odbywały się w lokalu Stowarzyszenia Edukacyjno – Pomocowego „Empatia” w Łomży oraz w trakcie wyjazdowych warsztatów w Ośrodku Wczasowym „Paleo”  we  Władysławowie.  Dzieci   uczestniczyły  w spotkaniach  przygotowujących   do  przedstawienia   „Wigilijne  Tradycje”.  

        W pracy z dziećmi zostały wykorzystane następujące metody:  arteterapia, filmoterapia, biblioterapia, psychodrama, muzykoterapia, rysunek  oraz metody aktywizujące grupę. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w prowadzonych zajęciach, nawiązały poprawne relacje w grupie socjoterapeutycznej. Młodzież nabyła nowe umiejętności związane z funkcjonowaniem społecznym,  budowaniem  zaufania,  wzmacnianie poczucia własnej wartości,  radzeniem sobie z emocjami, stresem i złością,   asertywności oraz   edukacja z zakresu uzależnień. Dzieci i młodzież  doświadczyła  pozytywnej akceptacji ze strony grupy, co wzmocniło ich poczucie własnej wartości.  

       Zajęcia prowadził  psycholog, socjoterapeuta. 

     Został zorganizowany Piknik z Okazji Dnia Dziecka w Pensjonacie Biesiadny Bór  w Czerwonym Borze.  W programie był:   park  linowy,  wspólne  gry i zabawy rodzic zastępczy – dziecko, konkurencje  zręcznościowe  dla dzieci z nagrodami, lody,  dania  z  grilla  i  ognisko.   Wspólne spotkania rodzin zastępczych i dzieci są  czasem wzajemnego poznania się rodzin zastępczych i dzieci  przebywających w pieczy zastępczej.  Wymianą doświadczeń oraz obserwacją zachowań  dzieci i młodzieży  podczas  różnych  zabaw.  Uczestnictwo  dzieci  w  konkurencjach sportowych, zabawach i grach jest okazją do rozwijania takich cech jak ciekawość,  otwartość na siebie  i  innych,   radość z przebywania w grupie  oraz okazją do  wysiłku fizycznego  i  zmierzenia się z własnymi słabościami.  Ogółem w zajęciach brało udział:  74  dzieci.

 

3.  Szkolenia rodzin  zastępczych

     Rodziny zastępcze   w  2017 roku uczestniczyły w pięciu  szkoleniach  zorganizowanych przez Stowarzyszenie.   Z czego  trzy   szkolenia  odbyły się  podczas wyjazdowych warsztatów  terapeutyczno – szkoleniowych.   Zorganizowane były dla wszystkich rodzin zastępczych.  Tematy szkoleń wyjazdowych:

1. „Znaczenie postaw  rodzicielskich w wychowaniu dzieci.” -  17  opiekunów  zastępczych

2. „Cyberprzemoc.” -  17  opiekunów  zastępczych

      Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe  rodzin zastępczych w dniach  07.10 – 08.10.2017r.  /Puławy – Kazimierz Dolny – Lublin - Kozłówka/.   Wyjazd połączony ze szkoleniem i  odpoczynkiem.   Temat szkolenia:  „ Zaburzenia  zachowania – podejście poznawczo – behawioralne”.  /Ogółem było  22  opiekunów  zastępczych/.

     Dla  rodzin  zastępczych  zawodowych  i  niezawodowych  w  lokalu   Stowarzyszenia  odbyły się  2 szkolenia: 06.11.2017r. /27  opiekunów zastępczych/ -  „Profilaktyka wieku niemowlęcego      i wczesnoszkolnego”.  Szkolenie prowadzone przez lekarza Bożenę Florczyk oraz 27.11.2017r.  /22 rodziny  zastępcze/ - „Charakterystyka rozwoju w okresie dojrzewania”.  Szkolenie prowadzone przez Panią Jolantę Boryszewską – doktor nauk humanistycznych.

 

4.  Spotkania  grupy  samopomocowej  rodzin biologicznych objętych opieką asystenta rodziny.

W dniu 26.01.2017 r. w czasie ferii zimowych zorganizowano wyjście do sali zabaw „Magiczny Świat”. Rodzice, podczas zabawy dzieci, spędzali czas przy słodkim poczęstunku i kawie. W spotkaniu udział wzięło 7 osób dorosłych oraz 12 dzieci.

W dniu 02.02.2017 r., w drugim tygodniu ferii, zorganizowano wyjście do Kina „Millenium” na film animowany „Zakwakani”. W spotkaniu wzięło udział 16 dzieci oraz 9 dorosłych.

W dniu 07.03.2017 r. z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie z makijażystką. W spotkaniu wzięło udział 12 pań. Każdej wykonano profesjonalny makijaż i została obdarowana tulipanem. Zorganizowano słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. W tym czasie dzieci miały zapewnioną opiekę.

W dniu 07.04.2017 r. w lokalu „TelePizzy” odbyły się warsztaty z psychologiem dot. budowania autorytetu rodzica w oczach dziecka. Wszyscy czynnie brali udział w dyskusji. Przy wspólnej pizzy spotkało się 20 dzieci oraz 15 dorosłych. Dzieci miały możliwość skorzystania z atrakcji sali zabaw.

W dniu 23.05.2017 r. z okazji Dnia Matki, rodziny zostały zaproszone do sali zabaw „Świat Zabaw”. Dzieci miały możliwość zabawy na sali zabaw, w tym czasie mamy zrelaksowały się przy dobrym filmie, wspólnej kawie i słodkim poczęstunku. Każda z mam została obdarowana doniczkowym kwiatem. W spotkaniu wzięło udział 18 dzieci oraz 15 mam.

W dniu 05.06.2017 r. odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka na Bulwarach nad Narwią. Przeprowadzono liczne konkursy z nagrodami dla dzieci. Było ognisko, kiełbaski, napoje, słodycze i lody. W spotkaniu wzięło udział 23 dorosłych i 39 dzieci.

W dniu 20.06.2017 r. z okazji zakończenia roku szkolnego we współpracy z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym zorganizowano piknik, który odbył się na terenie szkoły. Uczniowie LO zorganizowali przedstawienie teatralne dla dzieci, a także zabawy integracyjne i gry terenowe. Wszystkim zapewniono słodki poczęstunek. W spotkaniu wzięło udział 13 dorosłych oraz 14 dzieci.

W dniu 31.08.2017 r. z okazji zakończenia wakacji na boisku szkolnym przy siedzibie CPZ zorganizowano piknik rodzinny. Było wspólne grillowanie, a dla dzieci przygotowano liczne gry i zabawy. W spotkaniu wzięło udział 19 dorosłych oraz 34 dzieci.

W dniu 29.09.2017 r. odbyły się warsztaty z pedagogiem na temat obowiązków rodzica i kontaktów ze szkołą. Zorganizowano słodki poczęstunek. W tym czasie dzieci miały zapewnioną opiekę. W spotkaniu wzięło udział 9 rodziców i 3 dzieci.

W dniu 29.11.2017 r. zorganizowano zabawę andrzejkową w sali zabaw „Świat Zabaw”. Dzieci bawiły się korzystając z atrakcji sali zabaw. Dodatkowo przeprowadzono wróżby andrzejkowe. Przygotowano słodki poczęstunek oraz kawę i herbatę. W spotkaniu wzięło udział 21 dorosłych oraz 37 dzieci.

Ponadto Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „Empatia” partycypowało w kosztach wypoczynku letniego dla dzieci wyjeżdżających w dniach 02.07. - 11.07.2017 r. organizowanych przez TPD do ośrodka w Czarnym Dunajcu. Dofinansowano wypoczynek dla 13 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodzina na łączną kwotę 1.300 zł.

W dniu 15.12.2017 r. we współpracy z OSP w Klimaszewnicy zorganizowano zabawę mikołajkową w sali zabaw „Świat Zabaw”. Dodatkową atrakcją był wóz strażacki, którym przyjechał Św. Mikołaj z upominkami dla każdego dziecka. Dzieci miały możliwość korzystania z atrakcji Sali zabaw. W spotkaniu wzięło udział…

 

     Dofinansowanie  z  dotacji  na realizację  zadania  publicznego  „Empatia – Dzieciom” w znacznym stopniu umożliwia realizację działań  związanych z poprawą  funkcjonowania dzieci społecznie osieroconych przebywających w rodzinnej  opiece zastępczej.  Dało  to  możliwość  urozmaicenia  czasu  wolnego  dzieciom, których dzieciństwo  było często wielką traumą. Dotacja umożliwia  zorganizowanie   wyjazdowych  warsztatów szkoleniowych  dla rodziców zastępczych  oraz zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci  przebywających w opiece  zastępczej.  Większość  dzieci, które  brały udział w w/w  działaniach po raz pierwszy miała  możliwość  pobytu w ośrodku  wypoczynkowym   i  uczestniczenia w zajęciach, które  pomogły im  uwierzyć w siebie  z  trudnymi  wspomnieniami,  zaakceptować  opiekunów  zastępczych.  Dzieci  miały  możliwość  uczestniczenia w różnego  rodzaju  imprezach  kulturalno – rozrywkowych (wycieczki  krajoznawcze,  poznawanie nowych miejsc i  zwyczajów)  w zabawach  ogólnorozwojowych.   Wyjazd dzieci  z  opiekunami  zastępczymi na warsztaty szkoleniowe  pozwolił na wnikliwą  obserwację nie tylko  rozwoju  dzieci  i ich zachowań  ale na obserwację  funkcjonowania   rodziny  zastępczej  oraz  relacji dziecko – opiekun,   opiekun – dziecko co jest niezbędne   w  analizie mocnych stron opiekunów zastępczych  oraz  ich  potrzeb.  Uwagi  te zostały  przekazane koordynatorowi  rodzinnej  pieczy,  CPZ w Łomży.  Spotkanie dzieci z okazji  Dnia Dziecka  to wzajemne  poznanie się dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Zorganizowanie atrakcyjnych form zabawy dla dzieci w czasie pikniku  pozwala na poznanie ich sprawności fizycznej 
w czasie organizowanych konkursów sprawnościowych.  Coroczne spotkanie opłatkowe jest okazją  do podziękowania rodzinom zastępczym za ich trud, jest też  formą integracji rodzin zastępczych oraz radosną zabawą wszystkich dzieci, którym Mikołaj przyniósł  paczki.  Jest to też czas  obserwowania wzajemnych  relacji  rodzic zastępczy – dziecko.   Realizacja tych przedsięwzięć byłaby niemożliwa bez dotacji,  gdyż rodziny zastępcze  nie byłyby w stanie   sfinansować tych przedsięwzięć. 

    Szkolenia dla rodzin zastępczych podnoszą kompetencje zawodowe opiekunów  co poprawia jakość  sprawowanej opieki zastępczej nad dziećmi.  Poprawia skuteczność radzenia sobie  z  trudnymi  przepadkami wychowawczymi,  integruje rodziny zastępcze.  Rodziny zastępcze miały możliwość wyjazdu na dwudniowe warsztaty szkoleniowe,  mające na celu przeciwdziałać ich wypaleniu zawodowemu oraz wzmocnić poczucia satysfakcji z pełnienia roli rodzica zastępczego.   Czas  szkolenia   był  integracją   i   wypoczynkiem.

     Rodziny zastępcze  partycypują w kosztach warsztatów wyjazdowych, ale bez pozyskanej dotacji  realizacja tych działań o których mowa w projekcie  byłaby  trudna.

    Spotkania grupy samopomocowej  rodzin z problemami z którymi na co dzień  pracuje asystent  rodziny,  wzbogacone w poczęstunek i zajęcia dla dzieci  pozytywnie wpływają na funkcjonowanie tych rodzin, wzmacniają  ich poczucie  wartości  oraz rozwijają ich predyspozycje  opiekuńczo-wychowawcze  wobec swoich dzieci.  Pobyt dzieci w pizzerii, wspólne wycieczki, gry i zabawy są praktyczną lekcją jak być lepszym rodzicem.  Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za  swoje dziecko „moje dziecko – ja je muszę wychować”.  Wzmocnienie rodziny jej umiejętności  w pokonywaniu codziennych trudności  życiowych jest priorytetem w pomocy społecznej.  Opieka zastępcza ma mieć zastosowanie tylko w sytuacjach zagrożenia  dobra dziecka,  dlatego wszelkie efektywne formy pracy z rodziną mają sens i należy je wspierać. Bez dotacji realizacja spotkań  grup samopomocowych  byłaby mało atrakcyjna dla rodzin. To przejawiało by się w niskiej frekwencji a to oznacza nikłe oddziaływania naprawcze.  Tylko aktywne formy pracy  z  rodzinami, a takie wymagają nakładów  finansowych  dają szansę na udział w  edukacji rodzicielskiej.  Świadomość niektórych  rodziców wymaga  szczególnych działań,  aby ich  własne  ograniczenia  osobowościowe  i  wychowawcze  mogły być korygowane.

5.  Integracyjne  Spotkanie Opłatkowe  Rodzin Zastępczych

    W „Karczmie pod Topolami” w miejscowości Konopki Młode  odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych i adopcyjnych.  W spotkaniu uczestniczyło 190 osób rodziny zastępcze  z dziećmi oraz zaproszeni goście.  Uczestnicy łamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Było wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole. Rodziny zastępcze mogły się podzielić radością  z rodzicielstwa zastępczego.  Dzieci z rodzin zastępczych zaprezentowały swoje umiejętności  teatralne w przedstawieniu  „Wigilijne  Tradycje”.  Każde dziecko  otrzymało od  Mikołaja  paczkę   świąteczną.  

   Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Pani Bernadeta Krynicka Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,    Ks Biskup Janusz Stepnowski, Ks. Jacek  Kotowski,  Ks. Kanonik Andrzej  Godlewski, Pani Agnieszka Muzyk Wice Prezydent Miasta Łomży, Pan Andrzej Galiński Wice Prezydent Miasta Łomży, Lech Szabłowski Wice Starosta Powiatu łomżyńskiego, Krzysztof Kozicki Wójt Gminy Piątnica, sędziowie sądów rodzinnych z Łomży, Zambrowa  i  Wysokiego  Mazowiecka,  przyjaciele zaprzyjaźnionych PCPR, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej  przyjaciele  i darczyńcy Stowarzyszenia.  

      Realizacja zadań profilaktycznych wspierających rodzicielstwo zastępcze  oraz rodziny naturalne  z problemami  (opieka asystentów rodziny), nie mogłyby być realizowane bez dotacji pozyskanych z  Urzędu  Miasta  w ramach Łomżyńskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.

2018-05-04 10:43 Opublikował: Małgorzata Wołejko-Cychol


  • Statut
  • Założenia
  • Aktualności
  • Sprawozdania
  • Zarząd
  • Kontakt
Projekt i wykonanie
Speed S.C.

top