pon, 17 stycznia 2022 imieniny: Antoniego i Rościsława
Górny pasek

Empatia

Strona główna » Sprawozdania
..

Sprawozdanie za rok 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACYJNO - POMOCOWEGO „EMPATIA” W ŁOMŻY ZA 2018 ROK

          Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
 Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U.Nr20,poz 104 z późn. zm/ i posiada osobowość prawną.  Działalność Stowarzyszenia zgodna ze Statutem Stowarzyszenia,  oparta na pracy społecznej ogółu członków.

Dane  podstawowe:

 Nazwa Stowarzyszenia:       Stowarzyszenie  Edukacyjno – Pomocowe „Empatia”

Status:                                   Organizacja Pożytku Publicznego od 30.11.2004r

Siedziba /adres, telefon/       18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5,  Tel.862165621

                                              www.empatia.lomza.pl

Adres e- mail                        empatialomza@interia.pl

Data wpisu do KRS:            20.04.2004r

Nr KRS:                               0000204290

REGON:                              451200764

NIP:                                     718-19-38-244

Konto Bankowe:                 PLUS BANK. 40 1680 1248 0000 3000 0775 6425

Organ sprawujący nadzór:   Prezydent Miasta Łomży

 Skład Zarządu:

 Prezes Stowarzyszenia:         Bożena Elwira Jabłońska

Wiceprezes:                            Marzenna Grażyna Pogroszewska

Sekretarz:                               Ewa Zaniewska

Skarbnik:                                Regina Godlewska

Członek Zarządu:                   Andrzej  Gontarski

 

      Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „Empatia” powstało  w 2004r.  z  inicjatywy pracowników Ośrodka Adopcyjno  -Opiekuńczego w Łomży (rozwiązany z mocy ustawy  z dniem 31.12.2011)  i  rodzin zastępczych.  Od 2012r.  Stowarzyszenie   jest  prowadzone przez pracowników CPZ  i rodziny zastępcze,  z siedzibą  w lokalu CPZ.  Na  dzień 31 grudnia 2018 r.  Stowarzyszenie  liczyło 77 członków.

Cele    Stowarzyszenia

 1. Popularyzowanie i organizowanie  opieki zastępczej dzieciom społecznie osieroconym.
 2. Edukacja kandydatów na rodziny zastępcze wg. obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Edukacja  rodzin zastępczych w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych                              i wychowawczych.                                                                                                                                  
 4. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w sprawowaniu opieki nad dziećmi społecznie osieroconymi.
 5. Udzielanie pomocy rodzinom naturalnym,  których dzieci przebywają w opiece zastępczej.
 6.  Praca z rodziną dysfunkcyjną.
 7. Pomoc prawna,  psychologiczna i socjalna. 
 8. Uwrażliwianie społeczeństwa na problem sieroctwa społecznego.
 9. Propagowanie  i wdrażanie nowatorskich  metod  pracy socjalnej.                                                 
 10. Propagowanie zdrowego stylu życia w środowisku rodzin zastępczych i rodzin naturalnych dysfunkcyjnych.

 

I  Zadania statutowe

Posiedzenia zarządu stowarzyszenia w 2018 roku

      W 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomocowego ,,Empatia” w Łomży obradował   trzy razy.   Została  sporządzona  jedna  uchwała.   Dotyczyła  ona:

Uchwała  1/2018   zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 r.

Zebranie zarządu w dniu 13.03.2018r

1. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym Stowarzyszenia za 2017 r.

2. Zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2017 r.

3. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 r.

 

Zebranie zarządu w dniu  08.05.2018r

1. Organizacja letnich warsztatów terapeutyczno - szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci                z rodzin  zastępczych i ich opiekunów.                                                                                              

2.  Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka

3. Organizacja wyjazdu dla opiekunów zastępczych w ramach  przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

 

Zebranie zarządu w dniu   10.12.2018r

1.  Podsumowanie  realizacji planu pracy Stowarzyszenia na 2018 rok

- organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka

      - organizacja warsztatów terapeutyczno-szkoleniowo-wypoczynkowych    

      - szkolenia  rodzin  zastępczych  zawodowych  i  niezawodowych

      - pozyskanie  środków finansowych na  działalność statutową  Stowarzyszenia.

2. Ocena realizacji projektu „Rodzinka Razem” realizowanego w ramach zadania publicznego Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2018 rok.

3.  Podsumowanie wydatków projektu socjoterapeutycznego.

4. Omówienie organizacji wieczoru wigilijnego.

5. Sporządzenie Planu pracy Stowarzyszenia na 2019r.

II  Działalność  merytoryczna  Stowarzyszenia  

 

1.  Warsztaty terapeutyczno – szkoleniowo – wypoczynkowe   

     Wyjazdowe  warsztaty  szkoleniowo – terapeutyczne  rodzin zastępczych z dziećmi zorganizowane w Ośrodku Wczasowym „Halicz”  w   Solinie,  grupa 47 osobowa rodzin zastępczych  z Łomży i Powiatu Łomżyńskiego. W czasie  wypoczynku dzieci miały  zorganizowane gry i zabawy ruchowe,  młodzież uczestniczyła w cyklu  spotkań  dotyczących podniesienia  ich  samooceny, dobre  praktyki  TSR.

       W trakcie pobytu w ośrodku  dzieci razem z opiekunami zastępczymi zwiedzały Solinę,  Zaporę Solińską, grupa miała zorganizowany Rejs Statkiem po Jeziorze Solińskim  oraz przejazd  bieszczadzką  kolejką  leśną.  Rodziny zastępcze uczestniczyły  w  trzech  wycieczkach  wyjazdowych po  Bieszczadach,  zwiedzali min. Krasiczyn – Rezydencja magnacka z XVI w.,  Arłamów – miejsce internowania  Lecha Wałęsy,  Przemyśl – Rynek, Katedry:  Łacińska
i Grekokatolicka, Kopiec Tatarski,  Ustrzyki Dolne,  Górzanka – unikatowa  Cerkiew 
z  rzeźbionym  ikonostatem,  Zagórze Klasztor Karmelitów  Bosych,  Polańczyk Zdrój,  Myczkowce – Ośrodek  Caritasu (ogród  biblijny, miniatury świątyń drewnianych, minii zoo), Komańcza – miejsce internowania Prymasa Wyszyńskiego, Baligród – Tereny walk Polsko – Ukraińskich, wędrówka krótkim szlakiem górskim tzw.  trasa misia. 

 

      Rodziny zastępcze uczestniczyły w szkoleniu  podczas  wyjazdowych  warsztatów  szkoleniowo – terapeutycznych  w  Solinie.   Temat  szkolenia: „Trudne   zachowania  u  dzieci – jak sobie z nimi radzić”.

     Rodziny  zastępcze  wyjechały  autokarem  zabezpieczonym   przez   Stowarzyszenie.

    

2.    Piknik  Rodzinny dla  dzieci  i  rodzin  zastępczych

       Piknik  dla dzieci  i  rodzin zastępczych  odbył się w Pensjonacie Biesiadny Bór  w Czerwonym Borze  /w programie  park  linowy,  wspólne  gry i zabawy,  konkurencje  zręcznościowe  dla  dzieci                     z  nagrodami,  lody,  dania  z  grilla   i  ognisko.   Wspólne spotkania rodzin zastępczych i dzieci są  czasem wzajemnego poznania się rodzin zastępczych i dzieci  przebywających w pieczy zastępczej.  Wymianą doświadczeń oraz obserwacją zachowań  dzieci   i młodzieży  podczas  wspólnych  zabaw.  Uczestnictwo  dzieci  w  konkurencjach sportowych, zabawach i grach jest okazją do rozwijania takich cech jak ciekawość,  otwartość na siebie  i  innych,   radość z przebywania
w grupie  oraz okazją do  wysiłku fizycznego  i  zmierzenia się z własnymi słabościami/.

 

3.   Integracyjne Spotkanie Opłatkowe  Rodzin  Zastępczych

      Spotkanie opłatkowe  rodzin zastępczych w „Karczmie pod Topolami”, tradycyjna kolacja wigilijna  na  150  osób  z  udziałem gości zaproszonych. Uczestnicy łamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Było wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole. Rodziny zastępcze mogły  podzielić  się  radością  z rodzicielstwa zastępczego.  Dzieci z rodzin zastępczych zaprezentowały swoje umiejętności  teatralne w  przedstawieniu „Wigilijne tradycje”.  Każde dziecko  otrzymało od Mikołaja   paczkę   świąteczną. 

          Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Ks. Biskup Janusz Stepnowski,  Ks Biskup Tadeusz Bronakowski, Ks. Kanonik Andrzej  Godlewski, Lech Szabłowski  Starosta Powiatu Łomżyńskiego,  sędziowie sądów rodzinnych z Łomży, Zambrowa  i  Grajewa,  przyjaciele zaprzyjaźnionych PCPR, dyrektorzy  jednostek  pomocy  społecznej  przyjaciele  i  darczyńcy Stowarzyszenia.  

 

4.  Szkolenia rodzin  zastępczych

    Zawodowe  rodziny  zastępcze   w  2018 roku uczestniczyły w spotkaniu  grupy wsparcia  zawodowych rodzin zastępczych /15.01.2018r., 08.03.2018r., 24.05.2018r., Łącznie 12 rodzin zastępczych zawodowych.  Podczas spotkań omawiano bieżące trudności związane   z opieką nad dziećmi oraz rodziny uczestniczyły w tematycznych  szkoleniach: „Wsparcie w twórczym rozwiązywaniu  problemów wychowawczych”,  „Moje  emocje  i  uczucia  w  relacjach                              z  dzieckiem”.  Na spotkania grupy wsparcia,  Stowarzyszenie zakupiło słodki poczęstunek,  oraz         z Okazji  Dnia Kobiet i Dnia Matki  dla opiekunek zastępczych zakupiono  kwiaty.

 

5.  Spotkania  grupy  samopomocowej  rodzin biologicznych objętych opieką asystenta rodziny.           

    Wyjazdowe warsztaty edukacyjno - terapeutyczne w formie weekendowej szkoły dla rodzin realizowane w ramach programu „Rodzinka Razem” dla rodzin niewydolnych wychowawczo,                  z problemem alkoholowym, objętych wsparciem asystenta rodziny:

  -  W dniach 28.05. – 29.05.2018 r. zorganizowano warsztaty w Pensjonacie „Biesiadny Bór”                w Czerwonym Borze.  Zrealizowano tematy: rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, zacieśnianie więzi w rodzinie jako czynnik chroniący przez uzależnieniem, modelowanie sposobów spędzania wolnego czasu, uzależnienia behawioralne i zagrożenia w internecie.

      Ponadto uczestnicy warsztatów mieli zorganizowane wspólne ognisko, dyskotekę, karaoke oraz liczne gry i konkursy z nagrodami dla dzieci i całych rodzin.

W warsztatach wzięło udział 8 rodzin, w tym 18 dzieci.

Warsztaty były prowadzone w grupach równolegle dla dorosłych i dzieci oraz w grupach łączonych. Łącznie 25 godzin.

 

  -  W dniach 30.06. – 03.07.2018 r. zorganizowano kolejne warsztaty w miejscowości Piecki                 w Ośrodku Wczasowym PTTK „Piecki”.

     Zrealizowano tematy: wyznaczanie granic w wychowywaniu dziecka, kary i nagrody jako czynnik wychowawczy, profilaktyka uzależnień behawioralnych zachowań ryzykownych dzieci
i młodzieży, budowanie i zacieśnianie więzi jako czynnik chroniący przez uzależnieniem oraz poznanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

    Wspólna dyskoteka, ognisko oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu pomogły w integracji                i nawiązywaniu przyjacielskich relacji. Rodziny były na autokarowej wycieczce w „Miasteczku Country”  w  Mrągowie.

    W warsztatach wzięło udział 14 rodzin, w tym 30 dzieci.

    Warsztaty były prowadzone w grupach równolegle dla rodziców i dzieci oraz w grupach łączonych.   Łącznie 24 godziny.

W warsztatach wzięło udział 6 rodzin, w tym 13 dzieci.

Warsztaty były prowadzone  w grupach równolegle dla rodziców i dzieci oraz w grupach łączonych. Łącznie 22 godziny.

 

 -  W dniach 2.11. – 3.11.2018 r. zorganizowano warsztaty w „Karczmie Pod Topolami”                           w miejscowości Konopki Młode.

Zrealizowano tematy: efektywna komunikacja w rodzinie, pozytywna dyscyplina w wychowaniu dziecka, metody umiejętnego i skutecznego rozwiązywania konfliktów, omówienie specyfiki przemocy i przeciwdziałania temu zjawisku oraz rozwijanie umiejętności personalnych.

W warsztatach wzięło udział 6 rodzin, w tym 13 dzieci.

Warsztaty były prowadzone w grupach równolegle dla rodziców i dzieci oraz w grupach łączonych. Łącznie 24 godziny.

Warsztaty były prowadzone przez psychologów.

Dzieci do 2 r.ż. były zaopiekowane przez asystentów rodziny, starsze uczestniczyły w zajęciach.

Zakwaterowanie, wyżywienie i transport rodzinom sfinansowało Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „Empatia” z dotacji i środków własnych.

 

 -   W dniu 19.04.2018 r. odbyły się warsztaty z psychologiem na temat „Strachy i straszki – emocje dzieci” w lokalu Pizzerii „Diavolo”. Rodzice mogli zapoznać się z tematem lęku i jego przeżywaniem przez dzieci i młodzież w zależności od okresu rozwojowego. W warsztatach zostały przedstawione rodzicom sposoby radzenia sobie z lękiem, m. in. bajki terapeutyczne, techniki relaksacyjne i trening autogenny. Równolegle asystenci rodziny prowadzili zajęcia integracyjne dla dzieci na sali zabaw „Mrowisko”. W spotkaniu wzięło udział 8 rodziców i 9 dzieci. Po warsztatach dla wszystkich przygotowano pizzę i napoje.

 

 -  W dniu 25.05.2018 r. zorganizowano dla rodziców okolicznościowe wyjście do Kina Millenium z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Wyświetlono polską komedię pt. „Narzeczony na niby”.
W spotkaniu wzięło udział 16 rodziców. Każdemu rodzicowi wręczono symboliczny kwiatek.

 

 -  W dniu 18.06.2018 r. zorganizowano warsztaty w sali zabaw „Mrowisko”. Celem była nauka sposobów budowania i zacieśniania więzi w rodzinie oraz modelowanie zachowań społecznych             i kompetencji rodzicielskich. Asystenci rodziny rozmawiali z rodzicami na temat planów wakacyjnych i przygotowań do wyjazdów kolonijnych. W spotkaniu wzięło udział 9 rodziców oraz 17 dzieci. Przewidziano słodki poczęstunek oraz kawę i herbatę.

 

 -  W dniu 26.07.2018 r. zostało zorganizowane wyjście do „Papugarni”. Spotkania takie służą wzmocnieniu aktywności rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, a także uczą właściwego zachowania w miejscu publicznym. W spotkaniu wzięło udział 7 rodziców i 19 dzieci.

 

 -   W dniu 27.09.2018 r. zorganizowano warsztaty terapeutyczne. Warsztaty odbyły się w sali zabaw „Mrowisko”. Zajęcia były prowadzone  przez psychologów równolegle dla dzieci
i dorosłych. Dzieci wzięły udział w warsztatach rozwijających kompetencje społeczne. Rodzice uczestniczyli w szkoleniu na temat „Pomóż mamo, pomóż tato – jak nie wyręczać dzieci”. Na koniec były wspólne „pogaduchy” przy pizzy. W spotkaniu wzięło udział 11 rodziców i 17 dzieci.

 

-   W dniu 21.11.2018 r. odbyło się rodzinne wyjście o charakterze integracyjnym do kina na film animowany pt. „Klakson i spółka” . W spotkaniu wzięło udział 14 rodziców i 22 dzieci.

 

 -  W dniu 06.12.2018 r. odbyło się rodzinne wyjście do Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej na Koncert Mikołajkowy. Rodziny były zachwycone, większość z nich pierwszy raz mogła na żywo zobaczyć koncert orkiestry. W spotkaniu wzięło udział 18 rodziców oraz 33 dzieci.

 

 -   W dniu 07.12.2018 r. zorganizowano przedświąteczne spotkanie podsumowujące dla rodzin, które aktywnie uczestniczyły w warsztatach edukacyjno – terapeutycznych realizowanych
w ramach programu „Rodzinka Razem”. Spotkanie uświetnił Święty Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci paczką świąteczną. W spotkaniu wzięło udział 23 rodziców oraz 39 dzieci.

Łącznie 7 godzin terapeutycznych.

 

 

      Dofinansowanie z dotacji na realizację zadania publicznego „Rodzinka Razem” w znacznym stopniu umożliwia realizację działań związanych z poprawą funkcjonowania rodzin niewydolnych wychowawczo z problemem alkoholowym objętych wsparciem asystenta rodziny. Warsztaty edukacyjno – terapeutyczne z zastosowaniem aktywnych form pracy i przy udziale całej rodziny są bardziej efektywne i korygujące, aktywizują wszystkich członków rodziny, poprawiają relacje, uczą cierpliwości. Zamierzeniem programu było uświadomienie, że można żyć inaczej, bez uzależnień oraz rozbudzenie aspiracji życiowych całej rodziny oraz zainteresowań poszczególnych jej członków.

Dotacja stworzyła możliwość zorganizowania wyjazdowych warsztatów szkoleniowych dla całych rodzin. Większość z nich po raz pierwszy miała możliwość pobytu w ośrodkach wypoczynkowych. Wyjazd z całymi rodzinami na warsztaty szkoleniowe pozwolił na wnikliwą obserwację funkcjonowania rodziny i relacji dziecko – rodzic, co jest niezbędne w dogłębnej analizie rodziny. Obserwacje te zostały na bieżąco wykorzystane w pracy asystenta rodziny.

     Spotkania grupy samopomocowej rodzin niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym, z którymi na co dzień pracuje asystent rodziny, wzbogacone w poczęstunek i zajęcia dla dzieci pozytywnie wpływają na budowanie prawidłowej współpracy z asystentem rodziny oraz funkcjonowanie tych rodzin. Wzmacnianie poczucia wartości oraz rozwijanie predyspozycji opiekuńczo – wychowawczych stabilizuje życie rodzinne. Pobyt dzieci w pizzerii, wspólne wycieczki, gry i zabawy są praktyczną lekcją jak radzić sobie z dzieckiem w różnych sytuacjach. Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za swoje dziecko „moje dziecko – ja je muszę wychowywać”. Wzmocnienie rodziny, jej umiejętności w pokonywaniu codziennych trudności życiowych jest priorytetem w pracy asystenta rodziny. Bez dotacji realizacja spotkań grup samopomocowych byłaby mało atrakcyjna dla rodzin, co przejawiałoby się niską frekwencją, a w konsekwencji niskim oddziaływaniem naprawczym. Tylko aktywne formy pracy z rodzinami dają szansę na udział w edukacji rodzicielskiej. Świadomość niektórych rodziców wymaga szczególnych działań, aby ich własne ograniczenia osobowościowe i wychowawcze mogły być zrozumiane                   i korygowane.

 1. 4 wyjazdowe warsztaty edukacyjno - terapeutyczne w formie weekendowej szkoły dla rodzin były zorganizowane od maja do listopada, zgodnie z opracowanym programem, wzięły w nich udział 34 rodziny, w tym 74 dzieci.

 

 1. Spotkania grupy samopomocowej  dla rodzin  biologicznych niewydolnych wychowawczo,   z problemem alkoholowym objętych wsparciem asystenta rodziny trwały od kwietnia  2018 r.   do   10  grudnia 2018 r.  W spotkaniach uczestniczyło  262  osobowa grupa (106 rodziców i 156 dzieci) objętych pomocą asystenta rodziny.  

 

        Szkolenia dla rodzin zastępczych podnoszą kompetencje zawodowe opiekunów  co poprawia jakość  sprawowanej opieki zastępczej nad dziećmi.  Poprawia skuteczność radzenia sobie                         z  trudnymi  przepadkami wychowawczymi,  integruje rodziny zastępcze, podczas spotkań rodziny miały możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami z pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

   

      Realizacja  zadań  profilaktycznych  wspierających rodzicielstwo zastępcze  oraz rodziny naturalne  z problemami  (opieka asystentów rodziny), nie mogłyby być realizowane bez dotacji pozyskanych z  Urzędu  Miasta  w ramach Łomżyńskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Uzależnień  na 2018 r.

 

2019-03-29 08:30 Opublikował: Małgorzata Wołejko-Cychol


 • Statut
 • Założenia
 • Aktualności
 • Sprawozdania
 • Zarząd
 • Kontakt
Projekt i wykonanie
Speed S.C.

top